NDOSHTA

DO MË

THËRRASIN

HEJ GJYSHI

 

SHIKO

MË LARG!

MAPAS LogoNLB LogoKB Logo

Detyrën e supervizorit të sigurimit pensional me financim kapital e realizon Agjencia e supervizionit
të sigurimit pensional me financim kapital (MAPAS) (02) 3224 229, www.mapas.mk

NDOSHTA

DO MË

THËRRASIN

HEJ GJYSHI

 

SHIKO

MË LARG!

MAPAS LogoSava LogoKB Logo

Detyrën e supervizorit të sigurimit pensional me financim kapital e realizon Agjencia e supervizionit
të sigurimit pensional me financim kapital (MAPAS) (02) 3224 229, www.mapas.mk

NDOSHTA

DO MË

THËRRASIN

HEJ GJYSHI

 

SHIKO

MË LARG!

MAPAS LogoSava LogoKB Logo

Detyrën e supervizorit të sigurimit pensional me financim kapital e realizon Agjencia e supervizionit
të sigurimit pensional me financim kapital (MAPAS) (02) 3224 229, www.mapas.mk

KONTROLLIMI

I GJENDJES

ZGJIDH FONDIN TËND TË PENSIONEVE

Kontakti

Sava penzisko društvo

Rr.Nënë Tereza nr.1, 1000 Shkup
е-maili: kontakt@sava-penzisko.mk
tel: (02) 15 500

 

KB Shoqëria e parë e pensioneve

Bul.Ilinden nr.1, 1000 Shkup
е-maili: contact@kbprvo.com.mk
tel: (02) 32 43 772

NË CILIN FOND PENSIONAL JAM ANËTARËSUAR UNË?

Nëse për herë të parë je punësuar pas datës 01.01.2003, ti je anëtar/e i/e njërit nga dy fondet e detyrueshme pensionale: KB Fondi i parë i hapur i detyrueshëm ose Fondi i hapur i detyrueshëm i pensioneve Sava penziski fond.

 

Në një nga fondet e pensioneve mund të anëtarësoheni brenda 3 muajve pas punësimit të parë. Në rast se nuk keni lidhur një kontratë, ju jeni evidentuar në një nga dy fondet sipas zgjedhjes së rastësishme.

 

Për të mësuar në cilin fond jeni anëtarësuar, kontaktoni me MAPAS në linkun në vazhdim: contact@mapas.mk.

A JANË TË SIGURTA MJETET E MIA?

Mjetet tuaja në shtyllën e dytë janë të sigurta, ndërsa administrimi i tyre bëhet sipas rregullave të rrepta ligjore. Mjetet mblidhen në llogarinë tuaj individuale dhe më vonë investohen me kujdes nga ana e shoqërisë tënde të pensioneve, deri në momentin e fitimit të të drejtës së pensionit. Për investimin e mjeteve të fondeve pensionale janë paraparë rregulla të rrepta, me të cilat mjetet janë siguruar nga rënia e mundshme e vlerës së tyre.

Gjithashtu, mjetet tuaja janë ndarë plotësisht nga mjetet e shoqërisë së pensioneve, ato ruhen në bankën rojtare të pasurisë dhe janë paraparë për pagimin e pensionit tuaj.

SI MUND TA PRANOJ RAPORTIN ME POSTË ELEKTRONIKE?

Nëse jeni anëtar i KB Fondi i parë i hapur i detyrueshëm ose i Fondit të hapur të detyrueshëm i pensioneve Sava penziski fond, ju mund të zgjidhni që raportin e kursimeve pensionale ta pranoni n në postën tuaj elektronike.

Vizitoni një nga ekspoziturat e NLB Banka SHA Shkup dhe Komercijalna Banka SHA Shkup ose urdhëroni në selinë e shoqërisë suaj pensionale dhe plotësoni formularin lidhur me mënyrën e njoftimit, në praninë e një personi të autorizuar/agjenti të Shoqërisë.

KU GJENDET ZARFI IM I GJELBËR?

Sipas të gjitha gjasave të dhënat tuaja nuk janë azhurnuar dhe për këtë arsye nuk e pranoni zarfin e gjelbër. Azhurnoni sot të dhënat tuaja personale dhe pranoni rregullisht raportin mbi kursimin e pensionit.

Nëse keni dorëzuar emailin tuaj dhe numrin e telefonit në shoqërinë tuaj të pensioneve, ju keni mundësi për të azhurnuar në formë elektronike të dhënat tuaja personale. Regjistrohuni në ueb faqen e shoqërisë suaj të pensioneve dhe regjistroni ndryshimet e të dhënave personale.

Nëse nuk keni akses online në llogarinë tuaj pensionale, vizitoni një nga ekspoziturat e NLB Banka SHA Shkup ose Komercijalna Banka SHA Shkup dhe plotësoni kërkesë për azhurnimin e të dhënave personale.

Sava penzisko društvo a.d. Skopje

Rr.Nënë Tereza nr. 1 1000 Shkup
е-maili: kontakt@sava-penzisko.mk
tel: (02) 15 500

KB Shoqëria e parë e pensioneve

Bul. Ilinden nr.1, 1000 Shkup
е-maili: contact@kbprvo.com.mk
tel: (02) 32 43 772

A DO TA HUMBAS TË DREJTËN E ANËTARËSIMIT NË SHTYLLËN E DYTË NËSE DO TA HUMBAS VENDIN E PUNËS DHE ÇFARË DO TË NDODH ME MJETET E MIA?

Në rast se do të mbeteni pa punë, ju nuk do ta humbisni të drejtën e anëtarësimit në shtyllën e dytë, mjetet tuaja do vazhdojnë të investohen, ndërsa pas punësimit të ri pagimi i kontributeve do të vazhdojë të bëhet në të njëjtën llogari, në fondin e pensioneve, anëtar i të cilit keni qenë edhe më herët.

SI TË KONTROLLOJ LLOGARINË TIME?

Nëse nuk e dini emrin e përdoruesit, të njëjtin mund ta shikoni në raportin vjetor që e fitoni në zarfin e gjelbër ose me e-mail ose duke telefonuar në shoqërinë tënde pensionale. Nëse nuk e dini fjalëkalimin, të njëjtin mund ta ndryshoni me ndihmën e opsionit fjalëkalim i harruar, në ueb faqen e shoqërisë tënde të pensioneve.

SI TA LEXOJ RAPORTIN?

Në raport paraqitet gjendja e llogarisë suaj individuale në fondin e pensioneve, nëpërmjet njësive të kontabilitetit.

Për shembull: nëse në llogarinë tuaj është realizuar një pagesë në shumë prej 5.000 denarë, në formën e kontributeve, ndërsa vlera e një njësie është 100 denarë, kjo do të thotë se ju keni 50 njësi kontabiliteti (=5.000 denarë/100 denarë). Në rast se vlera e njësisë së kontabilitetit të nesërmen do të jetë 105 denarë, kjo do të thotë se shuma e mjeteve tuaja është rritur dhe për momentin keni 5.250 denarë (=50*105 denarë).

Informata më të hollësishme në linkun..

A MUND TA NDRYSHOJ FONDIN E DETYRUESHËM NË TË CILIN JAM ANËTARËSUAR?

Ju mund të kaloni në një fond tjetër të detyrueshëm pensional, që drejtohet nga një shoqëri tjetër. Për të kaluar nga një fond të detyrueshëm pensional në një tjetër, ju duhet të firmosni kontratë kalimi dhe deklaratë pëlqimi lidhur me kalimin në një fond tjetër. Në rast se anëtarësimi në fondin që keni zgjedhur është më i shkurtën ose deri në 720 ditë, ju duhet të bëni një pagesë për kalimin në fondin tjetër, ndërsa në rastet kur kjo periudhë është më e gjatë se 720 ditë, kalimin në fondin tjetër është falas.

A DUHET TË ANËTARËSOHEM NË SHTYLLËN E TRETË?

Shtylla e tretë është vullnetare dhe në të mund të kurseni sa të doni, me qëllim që pas daljes në pension të vazhdoni të jetoni me të njëjtën cilësi jete. Shumën e mjeteve që do t’i paguani dhe dinamikën e pagimit mund ta caktoni vetë. Gjithçka që do të kurseni do të mblidhet në llogarinë tuaj pensionale vullnetare, ndërsa mjetet mund t’i tërhiqni pas kalimit të 10 viteve pas fitimit të të drejtës së pensionit të moshës.

Përllogarisni kursimin tuaj të mundshëm:
Kalkulatori Sava penzisko društvo a.d. Skopje
Kalkulatori KB Shoqëria e parë pensionale

KUR MUND T’I TËRHEQ MJETET?

Mjetet e shtyllës së dytë mund t’i tërhiqni nga llogaria juaj individuale, pasi të fitoni të drejtën e pensionit të moshës ose më saktësisht pas moshës 64 vjeçe për meshkujt dhe 62 vjeçe për femrat, me të paktën 15 vjet stazh pune.

Nëse nuk do të fitoni të drejtën e pensionit të moshës, mjetet e shtyllës së dytë mund t’i përdorni pasi të mbushni moshën 65 vjeçe, ndërsa pagimi i tyre mund të bëhet si më poshtë:
• Si një pagesë e vetme ose
• Në formën e pensionit, vetëm me mjetet e shtyllës së dytë, në rast se pensioni do të jetë më i ulët ose i barabartë me 40% të shumës më të ulët të pensionit, në ditën e fitimit të të drejtës së pensionit të shtyllës së dytë.