Informohu
në mënyrë të zgjuar

Informohu
në mënyrë të zgjuar

Informohu
në mënyrë të zgjuar

Mëso sa është kursimi yt pensional.

Zgjidhe fondin tënd pensional.


Mbikëqyrës i Sigurimit pensional me financim kapital është Agjencia për mbikëqyrje të Sigurimit Pensional me financim kapital (MAPAS) (02) 3224229, www.mapas.mk

Informohu
në mënyrë të zgjuar

Informohu
në mënyrë të zgjuar

Informohu
në mënyrë të zgjuar

Mëso sa është kursimi yt pensional.

Zgjidhe fondin tënd pensional.

Mbikëqyrës i Sigurimit pensional me financim kapital është Agjencia për mbikëqyrje të Sigurimit Pensional me financim kapital (MAPAS) (02) 3224229, www.mapas.mk

Cili është dallimi midis shtyllës së parë, të dytë dhe të tretë të sigurimeve pensionale?

Për personat që janë anëtarë vetëm në Fondin Pensional Shtetëror (shtylla e parë), kontributi për sigurim pensional dhe invalidor në vlerë prej 18,4% të bruto-pagës pagohet plotësisht në Fondin për SPIMV. Në mesin e anëtarëve të Fondit pensional të detyrueshëm (shtylla e dytë) prej gjithsej 18,4% të kontributit për sigurim pensional nga bruto-paga, 12,4% pagohen në Fondin për SPIMV, kurse 6% pagohen në Fondin pensional të detyrueshëm të shtyllës së dytë, në llogarinë e individual pensionale të personit të siguruar.

Shtylla e tretë është sigurim pensional vullnetar, ku mjetet pagohen individualisht ose i pagon punëdhënësi në llogarinë pensionale të anëtarit. Për këto mjete nuk ekziston detyrim për pagesë të rregullt ose për shumën e pagesave.

Cili është dallimi midis shtyllës së parë, të dytë dhe të tretë të sigurimeve pensionale?

Për personat që janë anëtarë vetëm në Fondin Pensional Shtetëror (shtylla e parë), kontributi për sigurim pensional dhe invalidor në vlerë prej 18,4% të bruto-pagës pagohet plotësisht në Fondin për SPIMV. Në mesin e anëtarëve të Fondit pensional të detyrueshëm (shtylla e dytë) prej gjithsej 18,4% të kontributit për sigurim pensional nga bruto-paga, 12,4% pagohen në Fondin për SPIMV, kurse 6% pagohen në Fondin pensional të detyrueshëm të shtyllës së dytë, në llogarinë e individual pensionale të personit të siguruar.

Shtylla e tretë është sigurim pensional vullnetar, ku mjetet pagohen individualisht ose i pagon punëdhënësi në llogarinë pensionale të anëtarit. Për këto mjete nuk ekziston detyrim për pagesë të rregullt ose për shumën e pagesave.

Cili është dallimi midis shtyllës së parë, të dytë dhe të tretë të sigurimeve pensionale?

Për personat që janë anëtarë vetëm në Fondin Pensional Shtetëror (shtylla e parë), kontributi për sigurim pensional dhe invalidor në vlerë prej 18,4% të bruto-pagës pagohet plotësisht në Fondin për SPIMV. Në mesin e anëtarëve të Fondit pensional të detyrueshëm (shtylla e dytë) prej gjithsej 18,4% të kontributit për sigurim pensional nga bruto-paga, 12,4% pagohen në Fondin për SPIMV, kurse 6% pagohen në Fondin pensional të detyrueshëm të shtyllës së dytë, në llogarinë e individual pensionale të personit të siguruar.

Shtylla e tretë është sigurim pensional vullnetar, ku mjetet pagohen individualisht ose i pagon punëdhënësi në llogarinë pensionale të anëtarit. Për këto mjete nuk ekziston detyrim për pagesë të rregullt ose për shumën e pagesave.

Ti do të vendosësh
se kush do të kujdeset për
paratë tua ose dikush tjetër
do të vendosë për ty?

 • Qytetarët që punësohen për herë të parë pas 1 janarit të vitit 2019 dhe në datën e punësimit janë më të rinj se 40 vjeç, bëhen anëtarë të fondit pensional të detyrueshëm. Punëdhënësi paguan kontribute, dhe disa prej tyre pagohen në fondin pensional të detyrueshëm (shtylla e dytë).
 • Menjëherë pas punësimit, Fondi për sigurim pensional dhe invalidor i Maqedonisë së Veriut (SPIMV) me zgjedhje të rastësishme i cakton anëtarët në një nga tre fondet e detyrueshme të pensionale të menaxhuara nga shoqëritë pensionale.
 • Agjencia për mbikëqyrje të Sigurimit Pensional me financim kapital (MAPAS) është e detyruar të informojë qytetarët me shkrim se brenda tre muajve nga data e punësimit kanë të drejtë të zgjedhin në cilin fond pensional dëshirojnë të bëhen anëtarë. Brenda këtij afati, qytetarët kanë mundësi të anëtarësohen në një fond të caktuar pensional duke lidhur një marrëveshje anëtarësie me një agjent të kompanisë së zgjedhur të pensioneve.
 • Qytetarët që nuk do të zgjedhin një fond të detyrueshëm pensional brenda periudhës së caktuar tre mujore, pas skadimit të këtij afati mbeten anëtarë të fondit pensional në të cilin janë caktuar paraprakisht.
 • Qytetarët që në mënyrë të përhershme do të caktohen në një fond të caktuar pensional të detyrueshëm, do të marrin njoftim me shkrim nga shoqëria që udhëheq atë fond, me informata për të drejtat dhe detyrimet e tyre të anëtarësimit.
 • Një anëtar i fondit të caktuar pensional të detyrueshëm lirisht mund të kalojë dhe të anëtarësohet në një fond tjetër pensional të detyrueshëm. Për të bërë një ndryshim të tillë, ai duhet të nënshkruajë një marrëveshje transferi me Shoqërinë që udhëheq atë fond dhe të nënshkruajë një deklaratë pëlqimi për transfer. Pagesa e transferit nga një fond në një fondi tjetër pensional të detyrueshëm bëhet kur anëtari është pjesë e fondit ekzistues pensional të detyrueshëm në periudhë kohore më të shkurtë se ose të barabartë me 2 vjet (720 ditë). Nëse periudha e anëtarësimit është më e gjatë se 720 ditë, transferi është falas.

Ti do të vendosësh se
kush do të kujdeset për
paratë tua ose dikush
tjetër do të vendosë
për ty?

 • Qytetarët që punësohen për herë të parë pas 1 janarit të vitit 2019 dhe në datën e punësimit janë më të rinj se 40 vjeç, bëhen anëtarë të fondit pensional të detyrueshëm. Punëdhënësi paguan kontribute, dhe disa prej tyre pagohen në fondin pensional të detyrueshëm (shtylla e dytë).
 • Menjëherë pas punësimit, Fondi për sigurim pensional dhe invalidor i Maqedonisë së Veriut (SPIMV) me zgjedhje të rastësishme i cakton anëtarët në një nga tre fondet e detyrueshme të pensionale të menaxhuara nga shoqëritë pensionale.
 • Agjencia për mbikëqyrje të Sigurimit Pensional me financim kapital (MAPAS) është e detyruar të informojë qytetarët me shkrim se brenda tre muajve nga data e punësimit kanë të drejtë të zgjedhin në cilin fond pensional dëshirojnë të bëhen anëtarë. Brenda këtij afati, qytetarët kanë mundësi të anëtarësohen në një fond të caktuar pensional duke lidhur një marrëveshje anëtarësie me një agjent të kompanisë së zgjedhur të pensioneve.
 • Qytetarët që nuk do të zgjedhin një fond të detyrueshëm pensional brenda periudhës së caktuar tre mujore, pas skadimit të këtij afati mbeten anëtarë të fondit pensional në të cilin janë caktuar paraprakisht.
 • Qytetarët që në mënyrë të përhershme do të caktohen në një fond të caktuar pensional të detyrueshëm, do të marrin njoftim me shkrim nga shoqëria që udhëheq atë fond, me informata për të drejtat dhe detyrimet e tyre të anëtarësimit.
 • Një anëtar i fondit të caktuar pensional të detyrueshëm lirisht mund të kalojë dhe të anëtarësohet në një fond tjetër pensional të detyrueshëm. Për të bërë një ndryshim të tillë, ai duhet të nënshkruajë një marrëveshje transferi me Shoqërinë që udhëheq atë fond dhe të nënshkruajë një deklaratë pëlqimi për transfer. Pagesa e transferit nga një fond në një fondi tjetër pensional të detyrueshëm bëhet kur anëtari është pjesë e fondit ekzistues pensional të detyrueshëm në periudhë kohore më të shkurtë se ose të barabartë me 2 vjet (720 ditë). Nëse periudha e anëtarësimit është më e gjatë se 720 ditë, transferi është falas.

Ti do të vendosësh se
kush do të kujdeset
për paratë tua ose
dikush tjetër do
të vendosë
për ty?

 • Qytetarët që punësohen për herë të parë pas 1 janarit të vitit 2019 dhe në datën e punësimit janë më të rinj se 40 vjeç, bëhen anëtarë të fondit pensional të detyrueshëm. Punëdhënësi paguan kontribute, dhe disa prej tyre pagohen në fondin pensional të detyrueshëm (shtylla e dytë).
 • Menjëherë pas punësimit, Fondi për sigurim pensional dhe invalidor i Maqedonisë së Veriut (SPIMV) me zgjedhje të rastësishme i cakton anëtarët në një nga tre fondet e detyrueshme të pensionale të menaxhuara nga shoqëritë pensionale.
 • Agjencia për mbikëqyrje të Sigurimit Pensional me financim kapital (MAPAS) është e detyruar të informojë qytetarët me shkrim se brenda tre muajve nga data e punësimit kanë të drejtë të zgjedhin në cilin fond pensional dëshirojnë të bëhen anëtarë. Brenda këtij afati, qytetarët kanë mundësi të anëtarësohen në një fond të caktuar pensional duke lidhur një marrëveshje anëtarësie me një agjent të kompanisë së zgjedhur të pensioneve.
 • Qytetarët që nuk do të zgjedhin një fond të detyrueshëm pensional brenda periudhës së caktuar tre mujore, pas skadimit të këtij afati mbeten anëtarë të fondit pensional në të cilin janë caktuar paraprakisht.
 • Qytetarët që në mënyrë të përhershme do të caktohen në një fond të caktuar pensional të detyrueshëm, do të marrin njoftim me shkrim nga shoqëria që udhëheq atë fond, me informata për të drejtat dhe detyrimet e tyre të anëtarësimit.
 • Një anëtar i fondit të caktuar pensional të detyrueshëm lirisht mund të kalojë dhe të anëtarësohet në një fond tjetër pensional të detyrueshëm. Për të bërë një ndryshim të tillë, ai duhet të nënshkruajë një marrëveshje transferi me Shoqërinë që udhëheq atë fond dhe të nënshkruajë një deklaratë pëlqimi për transfer. Pagesa e transferit nga një fond në një fondi tjetër pensional të detyrueshëm bëhet kur anëtari është pjesë e fondit ekzistues pensional të detyrueshëm në periudhë kohore më të shkurtë se ose të barabartë me 2 vjet (720 ditë). Nëse periudha e anëtarësimit është më e gjatë se 720 ditë, transferi është falas.

Përjashtime

 • Personat e siguruar, të cilëve stazhi i sigurimit iu llogaritet me kohëzgjatje të rritur, dhe personat e siguruar nga Kapitulli VII – Arritja dhe realizimi i të drejtave të kategorive të caktuara të personave të siguruar në kushte të veçanta, nuk përfshihen në shtyllën e dytë pensionale nëse ata kanë një stazh të përfunduar të sigurimit me kohëzgjatje të rritur që mundëson uljen e kufirit të moshës për realizimin e të drejtës së pensionit për të paktën një vit.
 • Personat e siguruar të cilët gjatë sigurimit do të fitojnë cilësinë e personit të siguruar si fermer individual, persona fizik të regjistruar si ushtrues të veprimtarisë të pavarur për tregti me pakicë në tezga dhe tregje ose gjatë sigurimit të tyre iu konfirmohet stazhi i sigurimit me kohëzgjatje të rritur, iu ndërpritet anëtarësia në shtyllën e dytë pensionale.
 • Personat e siguruar që janë në marëdhënie pune ose janë të vetëpunësuar me orar të plotë pune dhe për të cilët është vërtetuar lirimi nga pagesa e kontributeve nga sigurimi social i detyrueshëm sipas Ligjit për punësim dhe sigurim gjatë papunësisë, nuk janë anëtarë të detyrueshëm në shtyllën e dytë pensionale për periudhën për të cilat ata janë të liruar nga pagesa e kontributeve.

Përjashtime

 • Personat e siguruar, të cilëve stazhi i sigurimit iu llogaritet me kohëzgjatje të rritur, dhe personat e siguruar nga Kapitulli VII – Arritja dhe realizimi i të drejtave të kategorive të caktuara të personave të siguruar në kushte të veçanta, nuk përfshihen në shtyllën e dytë pensionale nëse ata kanë një stazh të përfunduar të sigurimit me kohëzgjatje të rritur që mundëson uljen e kufirit të moshës për realizimin e të drejtës së pensionit për të paktën një vit.
 • Personat e siguruar të cilët gjatë sigurimit do të fitojnë cilësinë e personit të siguruar si fermer individual, persona fizik të regjistruar si ushtrues të veprimtarisë të pavarur për tregti me pakicë në tezga dhe tregje ose gjatë sigurimit të tyre iu konfirmohet stazhi i sigurimit me kohëzgjatje të rritur, iu ndërpritet anëtarësia në shtyllën e dytë pensionale.
 • Personat e siguruar që janë në marëdhënie pune ose janë të vetëpunësuar me orar të plotë pune dhe për të cilët është vërtetuar lirimi nga pagesa e kontributeve nga sigurimi social i detyrueshëm sipas Ligjit për punësim dhe sigurim gjatë papunësisë, nuk janë anëtarë të detyrueshëm në shtyllën e dytë pensionale për periudhën për të cilat ata janë të liruar nga pagesa e kontributeve.

Përjashtime

 • Personat e siguruar, të cilëve stazhi i sigurimit iu llogaritet me kohëzgjatje të rritur, dhe personat e siguruar nga Kapitulli VII – Arritja dhe realizimi i të drejtave të kategorive të caktuara të personave të siguruar në kushte të veçanta, nuk përfshihen në shtyllën e dytë pensionale nëse ata kanë një stazh të përfunduar të sigurimit me kohëzgjatje të rritur që mundëson uljen e kufirit të moshës për realizimin e të drejtës së pensionit për të paktën një vit.
 • Personat e siguruar të cilët gjatë sigurimit do të fitojnë cilësinë e personit të siguruar si fermer individual, persona fizik të regjistruar si ushtrues të veprimtarisë të pavarur për tregti me pakicë në tezga dhe tregje ose gjatë sigurimit të tyre iu konfirmohet stazhi i sigurimit me kohëzgjatje të rritur, iu ndërpritet anëtarësia në shtyllën e dytë pensionale.
 • Personat e siguruar që janë në marëdhënie pune ose janë të vetëpunësuar me orar të plotë pune dhe për të cilët është vërtetuar lirimi nga pagesa e kontributeve nga sigurimi social i detyrueshëm sipas Ligjit për punësim dhe sigurim gjatë papunësisë, nuk janë anëtarë të detyrueshëm në shtyllën e dytë pensionale për periudhën për të cilat ata janë të liruar nga pagesa e kontributeve.

Si mund
të anëtarësohesh në
një fond pensional?

 • Anëtarësimin në një fond të caktuar pensional mund ta bësh në mënyrat e mëposhtme:

► Duke vizituar vendet e shitjes të shoqërisë pensionale Sava sh.a. Shkup, KB shoqëria e parë pensionale sh.a. Shkup dhe Trigllav shoqëria pensionale sh.a. Shkup

► Të kërkosh një takim me agjent të Shoqërisë së zgjedhur në numrat e mëposhtëm të telefonit:

Shoqëria pensionale Sava sh.a. Shkup: 02/15500

KB Shoqëria e Parë pensionale sh.a. Shkup: 02/32 43 777

Trigllav shoqëria pensionale sh.a. Shkup: 02/ 5102 190

Si mund
të anëtarësohesh në
një fond pensional?

 • Anëtarësimin në një fond të caktuar pensional mund ta bësh në mënyrat e mëposhtme:

► Duke vizituar vendet e shitjes të shoqërisë pensionale Sava sh.a. Shkup, KB shoqëria e parë pensionale sh.a. Shkup dhe Trigllav shoqëria pensionale sh.a. Shkup

► Të kërkosh një takim me agjent të Shoqërisë së zgjedhur në numrat e mëposhtëm të telefonit:

Shoqëria pensionale Sava sh.a. Shkup: 02/15500

KB Shoqëria e Parë pensionale sh.a. Shkup: 02/32 43 777

Trigllav shoqëria pensionale sh.a. Shkup: 02/ 5102 190

Si mund
të anëtarësohesh në
një fond pensional?

 • Anëtarësimin në një fond të caktuar pensional mund ta bësh në mënyrat e mëposhtme:

► Duke vizituar vendet e shitjes të shoqërisë pensionale Sava sh.a. Shkup, KB shoqëria e parë pensionale sh.a. Shkup dhe Trigllav shoqëria pensionale sh.a. Shkup

► Të kërkosh një takim me agjent të Shoqërisë së zgjedhur në numrat e mëposhtëm të telefonit:

Shoqëria pensionale Sava sh.a. Shkup: 02/15500

KB Shoqëria e Parë pensionale sh.a. Shkup: 02/32 43 777

Trigllav shoqëria pensionale sh.a. Shkup: 02/ 5102 190

Tërë jetën me të
suksesshëm apo një javë
me të pasuksesshëm?

A e di se shtylla e dytë investon në kompanitë më të suksesshme botërore? Informohu për punën e suksesshme, moderne dhe të sofistikuar të shoqërive pensionale. Në tregun vendor të kapitalit, shoqëritë pensionale janë një nga investitorët më të mëdhenj, me çka fondet arrijnë pjesëmarrje të rëndësishme në strukturën pronësore të kompanive maqedonase blu-çip, që realizojnë fitim, investojnë në mjetet e tyre që të rriten në shitjet në të ardhmen dhe të shpërndajnë një pjesë të përfitimit të vet në formë të dividendës.

Në tregjet e huaja, mjetet e fondeve pensionale investohen në aksione dhe obligacione të kompanive fitimprurëse që vijnë nga vendet e Bashkimit Evropian dhe OECD, me vlerësime të larta kredie dhe kapitalizim tregu si Apple, Microsoft, BMW, Siemens etj.

Tërë jetën me të
suksesshëm apo një javë
me të pasuksesshëm?

A e di se shtylla e dytë investon në kompanitë më të suksesshme botërore? Informohu për punën e suksesshme, moderne dhe të sofistikuar të shoqërive pensionale. Në tregun vendor të kapitalit, shoqëritë pensionale janë një nga investitorët më të mëdhenj, me çka fondet arrijnë pjesëmarrje të rëndësishme në strukturën pronësore të kompanive maqedonase blu-çip, që realizojnë fitim, investojnë në mjetet e tyre që të rriten në shitjet në të ardhmen dhe të shpërndajnë një pjesë të përfitimit të vet në formë të dividendës.

Në tregjet e huaja, mjetet e fondeve pensionale investohen në aksione dhe obligacione të kompanive fitimprurëse që vijnë nga vendet e Bashkimit Evropian dhe OECD, me vlerësime të larta kredie dhe kapitalizim tregu si Apple, Microsoft, BMW, Siemens etj.

Tërë jetën me të
suksesshëm apo një javë
me të pasuksesshëm?

A e di se shtylla e dytë investon në kompanitë më të suksesshme botërore? Informohu për punën e suksesshme, moderne dhe të sofistikuar të shoqërive pensionale. Në tregun vendor të kapitalit, shoqëritë pensionale janë një nga investitorët më të mëdhenj, me çka fondet arrijnë pjesëmarrje të rëndësishme në strukturën pronësore të kompanive maqedonase blu-çip, që realizojnë fitim, investojnë në mjetet e tyre që të rriten në shitjet në të ardhmen dhe të shpërndajnë një pjesë të përfitimit të vet në formë të dividendës.

Në tregjet e huaja, mjetet e fondeve pensionale investohen në aksione dhe obligacione të kompanive fitimprurëse që vijnë nga vendet e Bashkimit Evropian dhe OECD, me vlerësime të larta kredie dhe kapitalizim tregu si Apple, Microsoft, BMW, Siemens etj.

Struktura e investimeve në Sava (më 31.01.2020)
Structure of Investment of SAVAm (as of 31.01.2020)

Struktura e investimeve në KBP (më 31.01.2020)
Structure of Investment of KBPm (as of 31.01.2020)

Struktura e investimeve në Triglav (më 31.01.2020)
Structure of Investment of TRIGLAVm (as of 31.01.2020)

Burimi për të dhënat mbi vlerën e neto mjeteve, njësinë e kontabilitetit dhe strukturën e investimeve të fondeve pensionale të detyrueshme është MAPAS.

Struktura e investimeve në Sava (më 31.01.2020)
Structure of Investment of SAVAm (as of 31.01.2020)

Struktura e investimeve në KBP (më 31.01.2020)
Structure of Investment of KBPm (as of 31.01.2020)

Struktura e investimeve në Triglav (më 31.01.2020)
Structure of Investment of TRIGLAVm (as of 31.01.2020)

Burimi për të dhënat mbi vlerën e neto mjeteve, njësinë e kontabilitetit dhe strukturën e investimeve të fondeve pensionale të detyrueshme është MAPAS.

Struktura e investimeve në Sava (më 31.01.2020) Structure of Investment of SAVAm (as of 31.01.2020)

Struktura e investimeve në KBP (më 31.01.2020) Structure of Investment of KBPm (as of 31.01.2020)

Struktura e investimeve në Triglav (më 31.01.2020) Structure of Investment of TRIGLAVm (as of 31.01.2020)

Burimi për të dhënat mbi vlerën e neto mjeteve, njësinë e kontabilitetit dhe strukturën e investimeve të fondeve pensionale të detyrueshme është MAPAS.

Të marrësh një zarf të gjelbër
ose dhëmb të gjelbër?

 • Shoqëritë pensionale janë të detyruara t’ua dërgojnë një herë në vit “zarfin e gjelbër” anëtarëve të fondeve pensionale, gjegjësisht raportin e kursimeve pensionale në adresën e tyre.

Të marrësh një zarf të gjelbër
ose dhëmb të gjelbër?

 • Shoqëritë pensionale janë të detyruara t’ua dërgojnë një herë në vit “zarfin e gjelbër” anëtarëve të fondeve pensionale, gjegjësisht raportin e kursimeve pensionale në adresën e tyre.

Të marrësh një zarf të gjelbër
ose dhëmb të gjelbër?

 • Shoqëritë pensionale janë të detyruara t’ua dërgojnë një herë në vit “zarfin e gjelbër” anëtarëve të fondeve pensionale, gjegjësisht raportin e kursimeve pensionale në adresën e tyre.

Sqarimi i raportit të
kursimeve pensionale

 • Raporti i kursimeve pensionale është një paraqitje e gjendjes së llogarisë tënde individuale në fondin pensional përmes njësive të kontabilitetit. Për shembull:
 • Nëse keni një pagesë prej 1.000 denarë si kontribut, pas llogaritjes së komisionit hyrës nga Shoqëria juaj (aktualisht komisioni hyrës është 2,25%) do të fitohet neto pagesë prej 975 denarë. Neto pagesa konvertohet në njësi kontabiliteti në datën e pagesës. Nëse vlera e njësisë së kontabilitetit në datën e pagesës është 100 denarë, do të thotë që keni 9.75 njësi kontabiliteti. Çdo person i siguruar gjatë kohës së punës mbledh njësi kontabiliteti që shërbejnë për llogaritjen e gjendjes në llogarinë e tij pensionale prej së cilës vlerë varet shuma e pensionit.
 • Pas një kohe, nëse njësia e kontabilitetit është rritur në 110 denarë, gjendja e llogarisë tuaj do të jetë 1072,5 denarë (9,75 * 110 = 1072,5 denarë).
 • Më shumë informata këtu.

Sqarimi i raportit të
kursimeve pensionale

 • Raporti i kursimeve pensionale është një paraqitje e gjendjes së llogarisë tënde individuale në fondin pensional përmes njësive të kontabilitetit. Për shembull:
 • Nëse keni një pagesë prej 1.000 denarë si kontribut, pas llogaritjes së komisionit hyrës nga Shoqëria juaj (aktualisht komisioni hyrës është 2,25%) do të fitohet neto pagesë prej 975 denarë. Neto pagesa konvertohet në njësi kontabiliteti në datën e pagesës. Nëse vlera e njësisë së kontabilitetit në datën e pagesës është 100 denarë, do të thotë që keni 9.75 njësi kontabiliteti. Çdo person i siguruar gjatë kohës së punës mbledh njësi kontabiliteti që shërbejnë për llogaritjen e gjendjes në llogarinë e tij pensionale prej së cilës vlerë varet shuma e pensionit.
 • Pas një kohe, nëse njësia e kontabilitetit është rritur në 110 denarë, gjendja e llogarisë tuaj do të jetë 1072,5 denarë (9,75 * 110 = 1072,5 denarë).
 • Më shumë informata këtu.

Sqarimi i raportit të
kursimeve pensionale

 • Raporti i kursimeve pensionale është një paraqitje e gjendjes së llogarisë tënde individuale në fondin pensional përmes njësive të kontabilitetit. Për shembull:
 • Nëse keni një pagesë prej 1.000 denarë si kontribut, pas llogaritjes së komisionit hyrës nga Shoqëria juaj (aktualisht komisioni hyrës është 2,25%) do të fitohet neto pagesë prej 975 denarë. Neto pagesa konvertohet në njësi kontabiliteti në datën e pagesës. Nëse vlera e njësisë së kontabilitetit në datën e pagesës është 100 denarë, do të thotë që keni 9.75 njësi kontabiliteti. Çdo person i siguruar gjatë kohës së punës mbledh njësi kontabiliteti që shërbejnë për llogaritjen e gjendjes në llogarinë e tij pensionale prej së cilës vlerë varet shuma e pensionit.
 • Pas një kohe, nëse njësia e kontabilitetit është rritur në 110 denarë, gjendja e llogarisë tuaj do të jetë 1072,5 denarë (9,75 * 110 = 1072,5 denarë).
 • Më shumë informata këtu.

Të dish sa para do të
kesh apo të mos dish?

 • Në mënyrë që të marrësh me kohë dhe rregullisht zarfin e gjelbër me raportin për kursimin tënd pensional, është veçanërisht e rëndësishme të përditësosh në kohë informatat tua personale. Përditësimin e të dhënave mund ta bësh në një nga mënyrat e mëposhtme:

► Përditësimi elektronik përmes internet faqes të Shoqërisë tënde me qasjen në llogarinë tënde personale. Paralajmërohu në veb-faqen e shoqërisë tënde pensionale me llogarinë tënde personale, emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin që ndodhen në raportin vjetor dhe shënoji ndryshimet e të dhënave. Më shumë informata në: Shoqëria pensionale Sava sh.a. Shkup, KB Shoqëria e Parë pensionale sh.a. Shkup, Trigllav shoqëria pensionale sh.a. Shkup.

► Përditësimi i të dhënave me shkrim – duhet të vizitosh ndonjë vend të shitjes së shoqërisë tënde pensionale dhe të plotësosh një kërkesë për korigjimin e të dhënave personale në prani të një personi të autorizuar të Shoqërisë.

►Përditësoni të dhënat duke dorëzuar kërkesën e plotësuar përmes postës. Kërkesën e plotësuar duhet ta dërgosh te shoqëria jote pensionale dhe mandej Shoqëria do t’ju kontaktojë përmes telefonit për të vërtetuar identitetin tuaj, ndërsa biseda telefonike do të inçizohet.

► Përditësoni të dhënat me thirrje telefonike në shoqërinë tënde pensionale.

Shoqëria pensionale Sava sh.a. Shkup: 02/15500

KB Shoqëria e Parë pensionale sh.a. Shkup: 02/32 43 777

Trigllav shoqëria pensionale sh.a. Shkup: 02/ 5102 190

Të dish sa para do të
kesh apo të mos dish?

 • Në mënyrë që të marrësh me kohë dhe rregullisht zarfin e gjelbër me raportin për kursimin tënd pensional, është veçanërisht e rëndësishme të përditësosh në kohë informatat tua personale. Përditësimin e të dhënave mund ta bësh në një nga mënyrat e mëposhtme:

► Përditësimi elektronik përmes internet faqes të Shoqërisë tënde me qasjen në llogarinë tënde personale. Paralajmërohu në veb-faqen e shoqërisë tënde pensionale me llogarinë tënde personale, emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin që ndodhen në raportin vjetor dhe shënoji ndryshimet e të dhënave. Më shumë informata në: Shoqëria pensionale Sava sh.a. Shkup, KB Shoqëria e Parë pensionale sh.a. Shkup, Trigllav shoqëria pensionale sh.a. Shkup.

► Përditësimi i të dhënave me shkrim – duhet të vizitosh ndonjë vend të shitjes së shoqërisë tënde pensionale dhe të plotësosh një kërkesë për korigjimin e të dhënave personale në prani të një personi të autorizuar të Shoqërisë.

►Përditësoni të dhënat duke dorëzuar kërkesën e plotësuar përmes postës. Kërkesën e plotësuar duhet ta dërgosh te shoqëria jote pensionale dhe mandej Shoqëria do t’ju kontaktojë përmes telefonit për të vërtetuar identitetin tuaj, ndërsa biseda telefonike do të inçizohet.

► Përditësoni të dhënat me thirrje telefonike në shoqërinë tënde pensionale.

Shoqëria pensionale Sava sh.a. Shkup: 02/15500

KB Shoqëria e Parë pensionale sh.a. Shkup: 02/32 43 777

Trigllav shoqëria pensionale sh.a. Shkup: 02/ 5102 190

Të dish sa para do të
kesh apo të mos dish?

 • Në mënyrë që të marrësh me kohë dhe rregullisht zarfin e gjelbër me raportin për kursimin tënd pensional, është veçanërisht e rëndësishme të përditësosh në kohë informatat tua personale. Përditësimin e të dhënave mund ta bësh në një nga mënyrat e mëposhtme:

► Përditësimi elektronik përmes internet faqes të Shoqërisë tënde me qasjen në llogarinë tënde personale. Paralajmërohu në veb-faqen e shoqërisë tënde pensionale me llogarinë tënde personale, emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin që ndodhen në raportin vjetor dhe shënoji ndryshimet e të dhënave. Më shumë informata në: Shoqëria pensionale Sava sh.a. Shkup, KB Shoqëria e Parë pensionale sh.a. Shkup, Trigllav shoqëria pensionale sh.a. Shkup.

► Përditësimi i të dhënave me shkrim – duhet të vizitosh ndonjë vend të shitjes së shoqërisë tënde pensionale dhe të plotësosh një kërkesë për korigjimin e të dhënave personale në prani të një personi të autorizuar të Shoqërisë.

►Përditësoni të dhënat duke dorëzuar kërkesën e plotësuar përmes postës. Kërkesën e plotësuar duhet ta dërgosh te shoqëria jote pensionale dhe mandej Shoqëria do t’ju kontaktojë përmes telefonit për të vërtetuar identitetin tuaj, ndërsa biseda telefonike do të inçizohet.

► Përditësoni të dhënat me thirrje telefonike në shoqërinë tënde pensionale.

Shoqëria pensionale Sava sh.a. Shkup: 02/15500

KB Shoqëria e Parë pensionale sh.a. Shkup: 02/32 43 777

Trigllav shoqëria pensionale sh.a. Shkup: 02/ 5102 190

Për të marrë një pension
më të lartë apo më të ulët?

 • Shtylla e tretë është vullnetare dhe të mundëson të ndash mjete shtesë për të fituar të drejtën për pension më të lartë.
 • Shumën e mjeteve të paguara e përcakton vet dhe gjithçka që do të kursesh, do të grumbullohet në llogarinë tënde vullnetare të pensionit, plotësuar nga të ardhurat e realizuara nga menaxhimi me kursimin tënd.
 • Periudha më e hershmme që do të mund t’i marrësh këto mjete është 10 vjet para arritjes së të drejtës së pensionit sipas moshës.

Për të marrë një pension
më të lartë apo më të ulët?

 • Shtylla e tretë është vullnetare dhe të mundëson të ndash mjete shtesë për të fituar të drejtën për pension më të lartë.
 • Shumën e mjeteve të paguara e përcakton vet dhe gjithçka që do të kursesh, do të grumbullohet në llogarinë tënde vullnetare të pensionit, plotësuar nga të ardhurat e realizuara nga menaxhimi me kursimin tënd.
 • Periudha më e hershmme që do të mund t’i marrësh këto mjete është 10 vjet para arritjes së të drejtës së pensionit sipas moshës.

Për të marrë një pension
më të lartë apo më të ulët?

 • Shtylla e tretë është vullnetare dhe të mundëson të ndash mjete shtesë për të fituar të drejtën për pension më të lartë.
 • Shumën e mjeteve të paguara e përcakton vet dhe gjithçka që do të kursesh, do të grumbullohet në llogarinë tënde vullnetare të pensionit, plotësuar nga të ardhurat e realizuara nga menaxhimi me kursimin tënd.
 • Periudha më e hershmme që do të mund t’i marrësh këto mjete është 10 vjet para arritjes së të drejtës së pensionit sipas moshës.

KB Shoqata e parë pensionale SHA Shkup
Bul. Mitropolit Teodosij Golloganov Nr.6, 1000 Shkup
E-mail: contakt@kbprvo.com.mk
tel: (02) 32 43 772

Shoqata pensionale Sava sh.a. Shkup
Rr. Nënë Tereza Nr.1, 1000 Shkup
E-mail: kontakt@sava-penzisko.mk
tel: (02) 15 500

Shoqata pensionale Triglav SHA Shkup
bul.8 Shtator nr.18, kati 2, 1000 Shkup
E-mail: info@triglavpenzisko.mk
tel: (02) 5102 190

Agjencia për Mbikëqyrjen e Kapitalit të Financuar nga Sigurimi Pensional
Rr. Stiv Naumov nr. 100, 1000 Shkup
E-mail: kontakt@mapas.mk
tel: (02) 3224 229