Struktura e

sistemit të pensioneve me tre shtylla
në Republikën e Maqedonisë së Veriut

Sistemi i pensioneve me tre shtylla bazohet në tre tipe (shtylla) të sigurimeve:

SHTYLLA E PARË -

Sigurim i detyrueshëm pensional dhe invalidor i bazuar në solidaritetin e gjeneratave (Fondi SPIMV) dhe është sigurimi i organizuar sipas parimit të financimit aktual (pay-as-you-go), që do të thotë se të siguruarit aktual (punonjësit) paguajnë kontribute nga të cilat paguhen pensionet e pensionistëve aktualë.

SHTYLLA E DYTË -

Sigurimi i detyrueshëm i pensionit me financim kapital (fondet e pensioneve të detyrueshme) është sigurimi i bazuar në kapitalizimin e fondeve, mbi parimin e kontributeve të përcaktuara. Ky lloj sigurimi bazohet në parimin e mbledhjes së fondeve duke paguar kontribute në llogari individuale fondet e të cilave investohen më tej dhe fitimi i zvogëluar nga kostot operative të sistemit shtohet (akumulohet) në fondet e llogarive individuale.

SHTYLLA E TRETË -

Sigurimi vullnetar i pensionit me financim kapital (fondet e pensionit vullnetar) është sigurimi i bazuar në kapitalizimin e aseteve, mbi parimin e kontributeve të përcaktuara, por mbi baza vullnetare. Mund të përfshijë të gjithë personat që duan të kenë siguri më të mirë materiale përveç sigurimit të detyrueshëm, si dhe ata që nuk janë të mbuluar nga sigurimi i detyrueshëm (në shtyllën e parë dhe të dytë).
Çdo person i siguruar mund të ketë një llogari individuale vullnetare në një fond pensioni vullnetar dhe një llogari profesionale në një fond pensioni vullnetar. Fondet e investuara investohen në përputhje me rregulloret ligjore të vendosura në mënyrë rigoroze, të cilat sigurojnë mbrojtjen më të lartë të interesave të personave të siguruar dhe pasurive të tyre.

Si mund të bëheni anëtar

i një fondi të detyrueshëm pensional (shtylla e dytë)?

Ju mund të bëheni anëtarë në një fond të detyrueshëm pensional në dy mënyra:

1) Duke nënshkruar një kontratë për anëtarësim në një fond të detyrueshëm pensional dhe me regjistrim në Regjistrin e anëtarëve të menaxhuar nga Agjencioni për Mbikëqyrje të Sigurimit Pensional me Financim Kapital - MAPAS.

2) Nëse brenda tre muajve nga punësimi juaj i parë nuk keni nënshkruar një kontratë anëtarësie me ndonjë kompani pensioni, Fondi SPIMV do t'ju caktojë sipas përzgjedhjes së rastësishme në një fond të detyrueshëm pensional duke u regjistruar në Regjistrin e anëtarëve të menaxhuar nga MAPAS.

Është e drejta jote të zgjedhësh
një fond të detyrueshëm
pensional (shtylla e dytë)

Brenda tre muajve nga punësimi juaj i parë ju keni të drejtë për një zgjedhje personale se me cilën kompani pensionesh do të lidhni një kontratë për anëtarësim në një fond të detyrueshëm pensional.

Ekzistojnë tre kompani pensionesh që administrojnë me nga një fond të detyrueshëm pensional dhe një fond vullnetar pensional:

Kompania e parë e pensioneve KB AD Shkup
rr. Mitropoliti Teodosij Gologanov nr. 6 Shkup
tel. 02-3243-777, www.kbprvo.mk

Kompania e pensioneve Sava a.d. Shkup
rr. Nënë Tereza Nr. 1 Shkup,
tel. 02-15-500, www.sava-penzisko.mk

Kompania e pensioneve TRIGLAV AD Shkup
bul 8 shtator nr. 16 Shkup,
tel. 02-5102-190, www.triglavpenzisko.mk

Kontributet në fondin e detyrueshëm pensional (shtylla e dytë)

Në fondet e detyrueshme pensionale, secili anëtar ka llogarinë e tij individuale në të cilën mbahen fondet nga kontributet që secili anëtar alokon nga paga e tij/saj.
Pagesa e kontributeve për sigurimin pensional dhe invalidor bëhet nga debitori për pagimin e kontributit, përkatësisht punëdhënësi, në emër të punëmarrësit. Zyra e të Ardhurave Publike kryen pagesën e integruar të kontributeve të sigurimeve të detyrueshme sociale (kontributi i sigurimit pensional dhe invalidor, kontributi i sigurimit shëndetësor dhe kontributi i punësimit në rast të papunësisë) dhe tatimin mbi të ardhurat personale.

Shuma e kontributit që transferohet në fondin e pensionit të detyrueshëm është 6% e pagës bruto, dhe në Fondin SPIMV mbetet një kontribut në shumën prej 12.8% të pagës bruto. Kontributi i përgjithshëm për sigurimin pensional në vitin 2021 është 18.8%.

Kompania e pensioneve është e detyruar të investojë mjetet e fondit të detyrueshëm pensional në përputhje me aktet ligjore dhe nënligjore dhe strategjinë e saj të investimeve, në mënyrë që të arrijë rendimentin më të lartë, vetëm në favor të anëtarëve dhe anëtarëve të pensionuar të fondit të detyrueshëm pensional.

Kur mund të fitoni të drejtën për pension pleqërie nga shtylla e parë dhe e dytë?

Si anëtar i shtyllës së dytë, ju mund të fitoni të drejtën për pension pleqërie në përputhje me Ligjin për Sigurimin Pensional dhe Invalidor në moshën 62 vjeçe për gratë dhe 64 për burrat dhe minimumi të keni 15 vjet stazh pensioni.

Ju mund të përdorni të gjithë shumën e fondeve të grumbulluara nga llogaria juaj individuale, me të drejtën e zgjedhjes personale, për:

a) blerje të një pensioni jetësor të pagueshëm deri në fund të jetës nga një kompani sigurimesh e autorizuar për këtë qëllim; ose

b) tërheqje të programuara të siguruara nga kompania që administron fondin e detyrueshëm të pensionit me të cilën do të lidhni një kontratë për tërheqje të programuara, ose

c) një kombinim i dy opsioneve të mësipërme.

Fitimi i të drejtës për pension vetëm nga shtylla e dytë

Si përjashtim, si person i siguruar, nëse nuk keni fituar të drejtën për pension pleqërie sepse nuk keni një stazh pensioni të paktën 15 vjet, mjetet nga shtylla e dytë do të mund t’i shfrytëzoni pas të keni mbushur 65 vjet.

Si anëtar i shtyllës së dytë ju mund të zgjidhni midis:

1. Pagesës së njëhershme të fondeve nga llogaria juaj individuale në shtyllën e dytë ose

2. Fitimit të një pensioni vetëm nga fondet nga shtylla e dytë, nëse pensioni juaj është më i madh ose i barabartë me 40% të shumës minimale të pensionit në ditën e fitimit të së drejtës për pension nga shtylla e dytë.

A e dini se kompania e pensioneve

ju siguron kontrollim të vazhdueshëm në llogarinë tuaj?

Për shkak të kontrollimit të vazhdueshëm të kursimeve të pensionit dhe transparencës së sistemit, kompanitë e pensioneve janë të detyruara të paraqesin një raport mbi gjendjen e fondeve në llogarinë tuaj individuale në adresën tuaj të shtëpisë në një zarf të gjelbër një herë në vit (jo më vonë se 31.03 për gjendjen më 31.12. të vitit paraprak).

Kompania e pensioneve ju ofron një pasqyrë të llogarisë tuaj në çdo kohë, në një nga mënyrat e mëposhtme:

- Vetëm duke telefonuar kompaninë tuaj të pensioneve do të merrni udhëzime për mënyrën më të shpejtë të kontrollimit të llogarisë tuaj;
- Kontrollim përmes internetit dhe
- Në formë të shkruar.

Në zarfin e gjelbër
keni dy lloje
raportesh:

• Raporti i parë paraqet informacion mbi gjendjen e fondeve në llogarinë individuale të kursimeve të pensionit.

• Raporti i dytë përmban informacionin se ku janë investuar fondet e të gjithë anëtarëve së bashku me të dhëna të hollësishme për kontributet e paguara dhe rendimentin e realizuar të fondit pensional.

Anëtarët informohen rregullisht për fondet e tyre të caktuara për ditët e pensionit.

Përditësoni

të dhënat tuaja personale

Në mënyrë që të merrni raportin e rregullt vjetor, të njohur si zarfi jeshil, me saktësi dhe në kohën e duhur, përditësoni informacionin tuaj personal.

Ju mund ta bëni përditësimin në një nga mënyrat e mëposhtme:

Përditësimi përmes një kërkesë me shkrim - plotësoni një kërkesë për përditësim/korrigjim të të dhënave personale. Përveç kësaj, për identifikimin tuaj, kompania do të bëjë kontrollimin e identifikimit tuaj personal përmes një personi ose agjenti të autorizuar dhe gjithashtu do t'ju kontaktojë në telefon.

Përditësimi përmes faqes së internetit - kompania juaj e pensioneve, përmes sistemit të saj elektronik në faqen e internetit, ju lejon të përditësoni të dhënat tuaja personale: emrin, mbiemrin, adresën e banimit, vendbanimin, kodin postar, vendin e korrespondencës, kodin postar të korrespondencës, adresën e korrespondencës, telefonin dhe e-mail adresën.

Përditësimi përmes kontaktit telefonik me kompanitë e pensioneve - ju mund t’i përditësoni dhe/ose korrigjoni të dhënat në lidhje me adresën tuaj të banimit ose adresën e korrespondencës duke telefonuar në numrat e telefonit të kontaktit të kompanisë suaj të pensionit.

Si mund të bëheni anëtar i një fondi vullnetar pensional (shtylla e tretë)?

- Nëse jeni 15 vjeç, por jo më shumë se 70 vjeç dhe/ose,
- Nëse punëdhënësi ose kompania juaj ju përfshin në një skemë pensioni profesional.


* Një pensionist nuk mund të jetë anëtar i shtyllës së tretë.

Go to top