Mirëseerdhe në kuizin “Mbill një dëshirë”

Nëpërmjet të këtij kuizi do ta kontrollosh njohurinë tënde rreth shtyllave pensionale dhe si funksionojnë ata.

Gjithsesi, ne jemi gjithmonë këtu për edukim plotësues pensional dhe udhëzime si më lehtë të planifikosh një ardhmëri më të sigurtë dhe më të bukur.

1. A është sistemi pensional në RMV i përbërë nga 3 shtylla?

Sistemi pensional i RMV është pjesë e sigurimeve sociale dhe përbëhet nga 3 shtylla. I njëjti ka strukturën në vijim: Sigurim i bazuar në solidaritet të gjeneratave (e ashtuquajtura shtylla e parë), Sigurim i detyrueshëm pensional me financim kapital (e ashtuquajtura shtylla e dytë) dhe sigurim vullnetar pensional me financim kapital (e ashtuquajtura shtylla e tretë).

2. Kur do të jem në moshën 45 vjeçare a do të mund t’i qasem sigurimit të detyrueshëm pensional dhe invalidor?

Mund të bëhsh anëtar i fondit të detyrueshëm pensional nëse: Për herë të parë hysh në sigurimin e detyrueshëm pensional dhe invalidor pas datës 1 janar 2019 dhe në datën e anëtarësimit je nën 40 vjeç.

A kam lirinë e zgjedhjes se në cilin fond të detyrueshëm pensional do të doja të jem anëtar/e?

Si i punësuar ke të drejtën e zgjedhjes personale, në afat tre mujor nga punësimi yt i parë, me cilën shoqëri pensionale do të lidhish marrëveshje për anëtarësim në fond pensioni të detyrueshëm.

A ka “Rojtar të pronës” i cili do t’i ruajë dhe mbrojë mjetet e mia?

Funksioni - rojtar i pasurisë, si për fondet pensionale të detyrueshme ashtu edhe për ato vullnetare, e kryejnë bankat komerciale të cilat i plotësojnë kushtet ligjore dhe me të cilat shoqëria ka lidhur marrëveshje për ruajtje të mjeteve të fondeve pensionale.

A menaxhon shoqëria ime pensionale me mjetet e mia në drejtim të investimit të tyre në depozitë në banka dhe aksione nga emetuesit vendas?

Shoqëria juaj i investon mjetet më shpesh në: depozite bankare, aksione të emetuesve vendas, obligacione të emetuesve vendas, letra me vlerë afatshkurtra të emetuesve vendas, aksione të emetuesve të huaj, fonde investimi të emetuesve të huaj, etj.

A do të jem i/e përcaktuar të jem anëtar/e në ndonjërin prej fondeve të detyrueshme pensionale menjëherë pas punësimit tim të parë?

Menjëherë pas punësimit tënd të parë, nëse je nën 40 vjeç, je i/e caktuar përkohësisht në fond pensional të detyrueshëm, dmth bëhesh automatikisht anëtar/e i/e caktuar përkohësisht dhe ke afat mujor prej tre muajve për të nënshkruar një marrëveshje anëtarësimi me shoqëri pensionale që është sipas përzgjedhjes tënde. Në të kundërtën, ti do të bëhesh anëtar/e i/e përhershëm/e i/e fondit pensional të detyrueshëm ku ke qenë i/e caktuar përkohësisht.

Nëse mbetem pa punë a do ta humb të drejtën time në Shtyllën e dytë pensionale?

Nëse mbetesh pa punë, ti nuk e humb të drejtën e anëtarësimit në shtyllën e dytë, fondet tuaja janë ende të investuara dhe me ripunësim pagesa e kontributeve vazhdon në të njëjtën llogari individuale në fondin pensional ku ke qenë anëtar/e më parë.

Nese i kam 22 vjet a mund t’i qasem sigurimit vulnetar pensional kapital sepse dua menjëherë të filloj me kursim për një të ardhme më të mirë?

Nëse plotësoni kushtet e mëposhtme, ju keni të drejtë të bëheni anëtar i një sigurimi pensional vullnetar me financim të plotë: - Nëse jeni 15 vjeç, por jo më shumë se 70 vjeç, - Nëse punëdhënësi ose shoqata juaj ju përfshin në një skemë pensionesh profesionale, - Ju nuk jeni përfitues i pensionit apo kompensimit të pensionit

A do të thotë ndalesa e pagesës mujore në fond të detyrueshëm pensional ndërprerje të anëtarësisë?

Ndërprerja e pagesës nuk do të thotë ndërprerje e anëtarësimit. Lirisht mund ta caktosh lartësinë e shumës së paguar dhe dinamikën e pagesës në një fond pensional vullnetar.

Prej kur do të bëhem anëtar/e, dua të kem qasje dhe shqyrtim të gjendjes së llogarisë tuaj. A kanë shoqëritë pensionale obligim të na sigurojnë këtë mundësi

Statusin mund ta kontrollosh në çdo kohë 24/7, në mënyrë elektronike, në ueb-faqen e shoqërisë tënde pensionale me emrin e përdoruesit dhe pinin tënd të caktuar nga shoqëria pensionale.

Çdo vit në kutinë time postare arrin një zarf i gjelbër. A ka në të informata për gjendjen e llogarisë time?

Raporti, të cilin shoqëritë pensionale ta paraqesin një herë në vit, përmban të dhëna për vlerën e mjeteve të cilat i ke në llogarinë tënde individuale në fondin pensional.

E madhe!

Qëlluat prej pyetjeve.

Shpresojmë se arritëm të të edukojmë për të gjitha mundësitë dhe përparësitë në lidhje me pjesëmarrjen në fondet e detyrueshme dhe vullnetare pensionale.

Tani të të pyesim edhe ty. A ke provuar të “mbjellish një dëshirë”?

A e di që mund të na zbulosh ndonjë dëshirë tënde e cila mund të bëhet realitet?

Shpresojmë se arritëm të të edukojmë për të gjitha mundësitë dhe përparësitë në lidhje me pjesëmarrjen në fondet e detyrueshme dhe vullnetare pensionale.