ИНФОРМИРАЈ
СЕ ПАМЕТНО

ИНФОРМИРАЈ
СЕ ПАМЕТНО

ИНФОРМИРАЈ
СЕ ПАМЕТНО

Дознај колкава е твојата пензиска заштеда.

Избери го твојот пензиски фонд.


Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) (02) 3224229, www.mapas.mk

ИНФОРМИРАЈ
СЕ ПАМЕТНО

ИНФОРМИРАЈ
СЕ ПАМЕТНО

ИНФОРМИРАЈ
СЕ ПАМЕТНО

Дознај колкава е твојата пензиска заштеда.

Избери го твојот пензиски фонд.

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) (02) 3224229, www.mapas.mk

КОЈА Е РАЗЛИКАТА ПОМЕЃУ ПРВИОТ, ВТОРИОТ И ТРЕТИОТ СТОЛБ НА ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ?

За лицата кои се членови само на Државниот пензиски фонд (Прв столб), придонесот за пензиско и инвалидско осигурување во висина од 18,4% од бруто-платата, во целост се уплатува во Фондот за ПИОСМ. Кај членовите на задолжителниот пензиски фонд (вториот столб) од вкупно 18,4% од придонесот за пензиско осигурување од бруто-платата, 12,4% се уплатуваат во Фондот за ПИОСМ, а 6% се уплатуваат во задолжителниот пензиски фонд од вториот столб, на индивидуалната пензиска сметка на осигуреникот.

Третиот столб е доброволно пензиско осигурување каде средствата се уплатуваат индивидуално или пак ги уплатува работодавецот на пензиската сметка на членот. За овие средства не постои обврска за редовно уплатување или за висината на уплати.

КОЈА Е РАЗЛИКАТА ПОМЕЃУ ПРВИОТ, ВТОРИОТ И ТРЕТИОТ СТОЛБ НА ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ?

За лицата кои се членови само на Државниот пензиски фонд (Прв столб), придонесот за пензиско и инвалидско осигурување во висина од 18,4% од бруто-платата, во целост се уплатува во Фондот за ПИОСМ. Кај членовите на задолжителниот пензиски фонд (вториот столб) од вкупно 18,4% од придонесот за пензиско осигурување од бруто-платата, 12,4% се уплатуваат во Фондот за ПИОСМ, а 6% се уплатуваат во задолжителниот пензиски фонд од вториот столб, на индивидуалната пензиска сметка на осигуреникот.

Третиот столб е доброволно пензиско осигурување каде средствата се уплатуваат индивидуално или пак ги уплатува работодавецот на пензиската сметка на членот. За овие средства не постои обврска за редовно уплатување или за висината на уплати.

КОЈА Е РАЗЛИКАТА ПОМЕЃУ ПРВИОТ, ВТОРИОТ И ТРЕТИОТ СТОЛБ НА ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ?

За лицата кои се членови само на Државниот пензиски фонд (Прв столб), придонесот за пензиско и инвалидско осигурување во висина од 18,4% од бруто-платата, во целост се уплатува во Фондот за ПИОСМ. Кај членовите на задолжителниот пензиски фонд (вториот столб) од вкупно 18,4% од придонесот за пензиско осигурување од бруто-платата, 12,4% се уплатуваат во Фондот за ПИОСМ, а 6% се уплатуваат во задолжителниот пензиски фонд од вториот столб, на индивидуалната пензиска сметка на осигуреникот.

Третиот столб е доброволно пензиско осигурување каде средствата се уплатуваат индивидуално или пак ги уплатува работодавецот на пензиската сметка на членот. За овие средства не постои обврска за редовно уплатување или за висината на уплати.

Ти ќе решиш кој ќе
се грижи за твоите
пари или некој
друг ќе реши
за тебе?

 • Граѓаните кои првпат се вработуваат по 1 јануари 2019 година и на датумот на вработување се помлади од 40 години, стануваат членови во задолжителниот пензиски фонд. Работодавецот плаќа придонеси, а дел од нив се уплаќаат во задолжителниот пензиски фонд (втор столб).
 • Веднаш по вработувањето, Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија (ПИОСМ) по случаен избор ги распределува членовите во еден од трите задолжителни пензиски фондови управувани од пензиските друштва.
 • Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) е должна писмено да ги информира граѓаните дека во рок од три месеци од датумот на вработувањето имаат право да изберат во кој пензиски фонд сакаат да станат членови. Во овој рок граѓаните имаат можност да се зачленат во одреден пензиски фонд со склучување договор за членство со агент од избраното пензиското друштво.
 • Граѓаните кои нема да изберат задолжителен пензиски фонд во дадениот рок од три месеци, по истекот на тој рок остануваат членови во пензискиот фонд во кој биле распределени претходно по случаен избор.
 • Граѓаните кои ќе станат трајно распределени во одреден задолжителен пензиски фонд ќе добијат писмено известување од страна на Друштво кое управува со тој фонд, со информации за нивните права и обврски од членувањето.
 • Член на одреден задолжителен пензиски фонд може слободно да премине и да се зачлени во друг задолжителен пензиски фонд. За да се направи таа промена, треба да потпише договор за премин со Друштвото кое управува со тој фонд и да потпише изјава за согласност за премин. Надоместок за премин од еден во друг задолжителен пензиски фонд се плаќа кога членот е дел од постоечкиот задолжителен пензиски фонд пократко или еднакво на 2 години (720 дена). Доколку периодот на членство е подолг од 720 дена, преминот е бесплатен.

Ти ќе решиш кој ќе
се грижи за твоите
пари или некој
друг ќе реши
за тебе?

 • Граѓаните кои првпат се вработуваат по 1 јануари 2019 година и на датумот на вработување се помлади од 40 години, стануваат членови во задолжителниот пензиски фонд. Работодавецот плаќа придонеси, а дел од нив се уплаќаат во задолжителниот пензиски фонд (втор столб).
 • Веднаш по вработувањето, Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија (ПИОСМ) по случаен избор ги распределува членовите во еден од трите задолжителни пензиски фондови управувани од пензиските друштва.
 • Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) е должна писмено да ги информира граѓаните дека во рок од три месеци од датумот на вработувањето имаат право да изберат во кој пензиски фонд сакаат да станат членови. Во овој рок граѓаните имаат можност да се зачленат во одреден пензиски фонд со склучување договор за членство со агент од избраното пензиското друштво.
 • Граѓаните кои нема да изберат задолжителен пензиски фонд во дадениот рок од три месеци, по истекот на тој рок остануваат членови во пензискиот фонд во кој биле распределени претходно по случаен избор.
 • Граѓаните кои ќе станат трајно распределени во одреден задолжителен пензиски фонд ќе добијат писмено известување од страна на Друштво кое управува со тој фонд, со информации за нивните права и обврски од членувањето.
 • Член на одреден задолжителен пензиски фонд може слободно да премине и да се зачлени во друг задолжителен пензиски фонд. За да се направи таа промена, треба да потпише договор за премин со Друштвото кое управува со тој фонд и да потпише изјава за согласност за премин. Надоместок за премин од еден во друг задолжителен пензиски фонд се плаќа кога членот е дел од постоечкиот задолжителен пензиски фонд пократко или еднакво на 2 години (720 дена). Доколку периодот на членство е подолг од 720 дена, преминот е бесплатен.

Ти ќе решиш кој ќе
се грижи за твоите
пари или некој
друг ќе реши
за тебе?

 • Граѓаните кои првпат се вработуваат по 1 јануари 2019 година и на датумот на вработување се помлади од 40 години, стануваат членови во задолжителниот пензиски фонд. Работодавецот плаќа придонеси, а дел од нив се уплаќаат во задолжителниот пензиски фонд (втор столб).
 • Веднаш по вработувањето, Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија (ПИОСМ) по случаен избор ги распределува членовите во еден од трите задолжителни пензиски фондови управувани од пензиските друштва.
 • Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) е должна писмено да ги информира граѓаните дека во рок од три месеци од датумот на вработувањето имаат право да изберат во кој пензиски фонд сакаат да станат членови. Во овој рок граѓаните имаат можност да се зачленат во одреден пензиски фонд со склучување договор за членство со агент од избраното пензиското друштво.
 • Граѓаните кои нема да изберат задолжителен пензиски фонд во дадениот рок од три месеци, по истекот на тој рок остануваат членови во пензискиот фонд во кој биле распределени претходно по случаен избор.
 • Граѓаните кои ќе станат трајно распределени во одреден задолжителен пензиски фонд ќе добијат писмено известување од страна на Друштво кое управува со тој фонд, со информации за нивните права и обврски од членувањето.
 • Член на одреден задолжителен пензиски фонд може слободно да премине и да се зачлени во друг задолжителен пензиски фонд. За да се направи таа промена, треба да потпише договор за премин со Друштвото кое управува со тој фонд и да потпише изјава за согласност за премин. Надоместок за премин од еден во друг задолжителен пензиски фонд се плаќа кога членот е дел од постоечкиот задолжителен пензиски фонд пократко или еднакво на 2 години (720 дена). Доколку периодот на членство е подолг од 720 дена, преминот е бесплатен.

ИСКЛУЧОЦИ

 • Осигурениците на кои стажот на осигурување им се смета со зголемено траење, и осигурениците од Глава VII – Стекнување и остварување на правата на определени категории осигуреници под посебни услови, не се опфаќаат во вториот пензиски столб, доколку имаат навршен стаж на осигурување со зголемено траење кој овозможува намалување на старосната граница за остварување право на старосна пензија за најмалку една година.
 • Осигурениците кои во текот на осигурувањето ќе добијат својство на осигуреник како индивидуален земјоделец, физички лица кои се регистрирани како вршители на самостојна дејност за трговија на мало на тезги и пазари или во текот на осигурувањето им се утврди стаж на осигурување со зголемено траење, престануваат да бидат членови во вториот пензиски столб.
 • Осигурениците кои се во работен однос или самовработени лица со полно работно време и за кои е утврдено ослободување од плаќање на придонеси од задолжителното социјално осигурување согласно Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност, не се задолжителни членови во вториот пензиски столб за периодот за којшто се ослободени од плаќање на придонесите.

ИСКЛУЧОЦИ

 • Осигурениците на кои стажот на осигурување им се смета со зголемено траење, и осигурениците од Глава VII – Стекнување и остварување на правата на определени категории осигуреници под посебни услови, не се опфаќаат во вториот пензиски столб, доколку имаат навршен стаж на осигурување со зголемено траење кој овозможува намалување на старосната граница за остварување право на старосна пензија за најмалку една година.
 • Осигурениците кои во текот на осигурувањето ќе добијат својство на осигуреник како индивидуален земјоделец, физички лица кои се регистрирани како вршители на самостојна дејност за трговија на мало на тезги и пазари или во текот на осигурувањето им се утврди стаж на осигурување со зголемено траење, престануваат да бидат членови во вториот пензиски столб.
 • Осигурениците кои се во работен однос или самовработени лица со полно работно време и за кои е утврдено ослободување од плаќање на придонеси од задолжителното социјално осигурување согласно Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност, не се задолжителни членови во вториот пензиски столб за периодот за којшто се ослободени од плаќање на придонесите.

ИСКЛУЧОЦИ

 • Осигурениците на кои стажот на осигурување им се смета со зголемено траење, и осигурениците од Глава VII – Стекнување и остварување на правата на определени категории осигуреници под посебни услови, не се опфаќаат во вториот пензиски столб, доколку имаат навршен стаж на осигурување со зголемено траење кој овозможува намалување на старосната граница за остварување право на старосна пензија за најмалку една година.
 • Осигурениците кои во текот на осигурувањето ќе добијат својство на осигуреник како индивидуален земјоделец, физички лица кои се регистрирани како вршители на самостојна дејност за трговија на мало на тезги и пазари или во текот на осигурувањето им се утврди стаж на осигурување со зголемено траење, престануваат да бидат членови во вториот пензиски столб.
 • Осигурениците кои се во работен однос или самовработени лица со полно работно време и за кои е утврдено ослободување од плаќање на придонеси од задолжителното социјално осигурување согласно Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност, не се задолжителни членови во вториот пензиски столб за периодот за којшто се ослободени од плаќање на придонесите.

Како може
да се зачлениш
во пензиски фонд?

 • Зачленувањето во одреден пензиски фонд може да го направиш на следните начини:

► Со посета на продажните места на Сава пензиско друштво а.д. Скопје, КБ Прво пензиско друштво АД Скопје и Триглав пензиско друштво АД Скопје

► Да побараш средба со агент на избраното Друштво на следните телефонски броеви:

Сава пензиско друштво а.д Скопје: 02/15500

КБ Прво пензиско друштво АД Скопје: 02 /32 43 777

Триглав пензиско друштво АД Скопје: 02/ 5102 190

Како може да се зачлениш во
пензиски
фонд?

 • Зачленувањето во одреден пензиски фонд може да го направиш на следните начини:

► Со посета на продажните места на Сава пензиско друштво а.д. Скопје, КБ Прво пензиско друштво АД Скопје и Триглав пензиско друштво АД Скопје

► Да побараш средба со агент на избраното Друштво на следните телефонски броеви:

Сава пензиско друштво а.д Скопје: 02/15500

КБ Прво пензиско друштво АД Скопје: 02 /32 43 777

Триглав пензиско друштво АД Скопје: 02/ 5102 190

Како може да се зачлениш во
пензиски
фонд?

 • Зачленувањето во одреден пензиски фонд може да го направиш на следните начини:

► Со посета на продажните места на Сава пензиско друштво а.д. Скопје, КБ Прво пензиско друштво АД Скопје и Триглав пензиско друштво АД Скопје

► Да побараш средба со агент на избраното Друштво на следните телефонски броеви:

Сава пензиско друштво а.д Скопје: 02/15500

КБ Прво пензиско друштво АД Скопје: 02 /32 43 777

Триглав пензиско друштво АД Скопје: 02/ 5102 190

Цел живот со успешни
или една недела
со неуспешни?

Дали знаеш дека вториот столб инвестира во најуспешните светски компании? Информирај се за успешното, модерно и софистицирано работење на пензиските друштва. На домашниот пазар на капитал, пензиските друштва се еден од најголемите инвеститори, при што фондовите се стекнуваат со значајно учество во сопственичката структура на македонските блу-чип компании кои остваруваат добивка, инвестираат во своите средства со цел раст на продажбите во иднина и дистрибуираат дел од својата добивка во форма на дивиденда.

На странските пазари, средствата на пензиските фондови се инвестираат во акции и обврзници на профитабилни компании кои доаѓаат од земјите на Европската Унија и ОЕЦД, со висок кредитен рејтинг и пазарна капитализација како што се Apple, Microsoft, BMW, Siemens и др.

Цел живот со
успешни или
една недела со
неуспешни?

Дали знаеш дека вториот столб инвестира во најуспешните светски компании? Информирај се за успешното, модерно и софистицирано работење на пензиските друштва. На домашниот пазар на капитал, пензиските друштва се еден од најголемите инвеститори, при што фондовите се стекнуваат со значајно учество во сопственичката структура на македонските блу-чип компании кои остваруваат добивка, инвестираат во своите средства со цел раст на продажбите во иднина и дистрибуираат дел од својата добивка во форма на дивиденда.
На странските пазари, средствата на пензиските фондови се инвестираат во акции и обврзници на профитабилни компании кои доаѓаат од земјите на Европската Унија и ОЕЦД, со висок кредитен рејтинг и пазарна капитализација како што се Apple, Microsoft, BMW, Siemens и др.

Цел живот со
успешни или
една недела со
неуспешни?

Дали знаеш дека вториот столб инвестира во најуспешните светски компании? Информирај се за успешното, модерно и софистицирано работење на пензиските друштва. На домашниот пазар на капитал, пензиските друштва се еден од најголемите инвеститори, при што фондовите се стекнуваат со значајно учество во сопственичката структура на македонските блу-чип компании кои остваруваат добивка, инвестираат во своите средства со цел раст на продажбите во иднина и дистрибуираат дел од својата добивка во форма на дивиденда.
На странските пазари, средствата на пензиските фондови се инвестираат во акции и обврзници на профитабилни компании кои доаѓаат од земјите на Европската Унија и ОЕЦД, со висок кредитен рејтинг и пазарна капитализација како што се Apple, Microsoft, BMW, Siemens и др.

Структура на инвестициите на САВАз (на 31.01.2020)
Structure of Investment of SAVAm (as of 31.01.2020)

Структура на инвестициите на КБПз (на 31.01.2020)
Structure of Investment of KBPm (as of 31.01.2020)

Структура на инвестициите на ТРИГЛАВз (на 31.01.2020)
Structure of Investment of TRIGLAVm (as of 31.01.2020)

Извор за податоците за вредноста на нето средствата, сметководствената единица и структурата на инвестициите на задолжителните пензиски фондови е МАПАС.

Структура на инвестициите на САВАз (на 31.01.2020)
Structure of Investment of SAVAm (as of 31.01.2020)

Структура на инвестициите на КБПз (на 31.01.2020)
Structure of Investment of KBPm (as of 31.01.2020)

Структура на инвестициите на ТРИГЛАВз (на 31.01.2020)
Structure of Investment of TRIGLAVm (as of 31.01.2020)

Извор за податоците за вредноста на нето средствата, сметководствената единица и структурата на инвестициите на задолжителните пензиски фондови е МАПАС.

Структура на инвестициите на САВАз (на 31.01.2020) Structure of Investment of SAVAm (as of 31.01.2020)

Структура на инвестициите на КБПз (на 31.01.2020) Structure of Investment of KBPm (as of 31.01.2020)

Структура на инвестициите на ТРИГЛАВз (на 31.01.2020) Structure of Investment of TRIGLAVm (as of 31.01.2020)

Извор за податоците за вредноста на нето средствата, сметководствената единица и структурата на инвестициите на задолжителните пензиски фондови е МАПАС.

Да добиеш зелен плик
или зелен заб?

 • Пензиските друштва се должни еднаш годишно до членови на пензиските фондови да го достават „зелениот плик“, односно извештајот за пензиската заштеда на нивната адреса.

Да добиеш
зелен плик
или зелен заб?

 • Пензиските друштва се должни еднаш годишно до членови на пензиските фондови да го достават „зелениот плик“, односно извештајот за пензиската заштеда на нивната адреса.

Да добиеш
зелен плик
или зелен заб?

 • Пензиските друштва се должни еднаш годишно до членови на пензиските фондови да го достават „зелениот плик“, односно извештајот за пензиската заштеда на нивната адреса.

Појаснување на извештајот
за пензиска заштеда

 • Извештајот за пензиската заштеда е приказ на состојбата на твојата индивидуална сметка во пензискиот фонд преку сметководствени единици. На пример:
 • Доколку имаш уплата од 1.000 денари како придонес, по пресметка на влезна провизија од твоето Друштво (во моментот влезната провизија е 2,25%) ќе се добие нето уплата од 975 МКД. Нето уплатата се конвертира во сметководствени единици на датумот на уплата. Доколку вредноста на сметководствената единица на датумот на уплата е 100 МКД, тоа значи дека имаш 9,75 сметководствени единици. Секој осигуреник за време на својот работен век собира сметководствени единици кои служат за пресметка на состојбата на неговата пензиска сметка и од чија вредност ќе зависи висината на пензијата.
 • По извесно време, доколку сметководствената единица се зголеми на 110 МКД, состојбата на твојата сметка ќе изнесува 1072,5 МКД (9,75*110=1072,5 МКД).
 • Повеќе информации тука.

Појаснување
на извештајот
за пензиска
заштеда

 • Извештајот за пензиската заштеда е приказ на состојбата на твојата индивидуална сметка во пензискиот фонд преку сметководствени единици. На пример:
 • Доколку имаш уплата од 1.000 денари како придонес, по пресметка на влезна провизија од твоето Друштво (во моментот влезната провизија е 2,25%) ќе се добие нето уплата од 975 МКД. Нето уплатата се конвертира во сметководствени единици на датумот на уплата. Доколку вредноста на сметководствената единица на датумот на уплата е 100 МКД, тоа значи дека имаш 9,75 сметководствени единици. Секој осигуреник за време на својот работен век собира сметководствени единици кои служат за пресметка на состојбата на неговата пензиска сметка и од чија вредност ќе зависи висината на пензијата.
 • По извесно време, доколку сметководствената единица се зголеми на 110 МКД, состојбата на твојата сметка ќе изнесува 1072,5 МКД (9,75*110=1072,5 МКД).
 • Повеќе информации тука.

Појаснување
на извештајот
за пензиска
заштеда

 • Извештајот за пензиската заштеда е приказ на состојбата на твојата индивидуална сметка во пензискиот фонд преку сметководствени единици. На пример:
 • Доколку имаш уплата од 1.000 денари како придонес, по пресметка на влезна провизија од твоето Друштво (во моментот влезната провизија е 2,25%) ќе се добие нето уплата од 975 МКД. Нето уплатата се конвертира во сметководствени единици на датумот на уплата. Доколку вредноста на сметководствената единица на датумот на уплата е 100 МКД, тоа значи дека имаш 9,75 сметководствени единици. Секој осигуреник за време на својот работен век собира сметководствени единици кои служат за пресметка на состојбата на неговата пензиска сметка и од чија вредност ќе зависи висината на пензијата.
 • По извесно време, доколку сметководствената единица се зголеми на 110 МКД, состојбата на твојата сметка ќе изнесува 1072,5 МКД (9,75*110=1072,5 МКД).
 • Повеќе информации тука.

Да знаеш колку пари ќе имаш
или да не знаеш?

 • Со цел навремено и редовно добивање на зелениот плик со извештајот за твојата пензиска заштеда, од особена важност е навреме да ги ажурираш твоите лични податоци. Ажурирањето на податоците може да го направиш на следните начини:

►Електронско ажурирање преку интернет страницата на твоето Друштво со пристап до твојата лична сметка. Најави се на веб-страницата на твоето пензиско друштво со твојата лична сметка, корисничко име и лозинка кои ти се доставени во рамките на годишниот извештај и внеси ги промените на податоците. Повеќе информации на: Сава пензиско друштво а.д Скопје, КБ Прво пензиско друштво АД Скопје и Триглав пензиско друштво АД Скопје.

►Ажурирање на податоци по писмен пат – треба да го посетиш продажното место на твоето пензиско друштво и да пополниш барање за корекција на личните податоци во присуство на овластено лице на Друштвото.

►Ажурирање на податоци преку достава на пополнето барање по пошта. Пополнетото барање треба да го испратиш до твоето пензиско друштво, а потоа Друштвото телефонски ќе те контактира за да го утврди идентитетот, при што телефонскиот разговор ќе се снима.

►Ажурирање на податоци со телефонски повик до твоето пензиско друштво.

Сава пензиско друштво а.д Скопје: 02/15500

КБ Прво пензиско друштво АД Скопје: 02 /32 43 777

Триглав пензиско друштво АД Скопје: 02/ 5102 190

Да знаеш колку
пари ќе имаш или
да не знаеш?

 • Со цел навремено и редовно добивање на зелениот плик со извештајот за твојата пензиска заштеда, од особена важност е навреме да ги ажурираш твоите лични податоци. Ажурирањето на податоците може да го направиш на следните начини:

►Електронско ажурирање преку интернет страницата на твоето Друштво со пристап до твојата лична сметка. Најави се на веб-страницата на твоето пензиско друштво со твојата лична сметка, корисничко име и лозинка кои ти се доставени во рамките на годишниот извештај и внеси ги промените на податоците. Повеќе информации на: Сава пензиско друштво а.д Скопје, КБ Прво пензиско друштво АД Скопје и Триглав пензиско друштво АД Скопје.

►Ажурирање на податоци по писмен пат – треба да го посетиш продажното место на твоето пензиско друштво и да пополниш барање за корекција на личните податоци во присуство на овластено лице на Друштвото.

►Ажурирање на податоци преку достава на пополнето барање по пошта. Пополнетото барање треба да го испратиш до твоето пензиско друштво, а потоа Друштвото телефонски ќе те контактира за да го утврди идентитетот, при што телефонскиот разговор ќе се снима.

►Ажурирање на податоци со телефонски повик до твоето пензиско друштво.

Сава пензиско друштво а.д Скопје: 02/15500

КБ Прво пензиско друштво АД Скопје: 02 /32 43 777

Триглав пензиско друштво АД Скопје: 02/ 5102 190

Да знаеш колку
пари ќе имаш или
да не знаеш?

 • Со цел навремено и редовно добивање на зелениот плик со извештајот за твојата пензиска заштеда, од особена важност е навреме да ги ажурираш твоите лични податоци. Ажурирањето на податоците може да го направиш на следните начини:

►Електронско ажурирање преку интернет страницата на твоето Друштво со пристап до твојата лична сметка. Најави се на веб-страницата на твоето пензиско друштво со твојата лична сметка, корисничко име и лозинка кои ти се доставени во рамките на годишниот извештај и внеси ги промените на податоците. Повеќе информации на: Сава пензиско друштво а.д Скопје, КБ Прво пензиско друштво АД Скопје и Триглав пензиско друштво АД Скопје.

►Ажурирање на податоци по писмен пат – треба да го посетиш продажното место на твоето пензиско друштво и да пополниш барање за корекција на личните податоци во присуство на овластено лице на Друштвото.

►Ажурирање на податоци преку достава на пополнето барање по пошта. Пополнетото барање треба да го испратиш до твоето пензиско друштво, а потоа Друштвото телефонски ќе те контактира за да го утврди идентитетот, при што телефонскиот разговор ќе се снима.

►Ажурирање на податоци со телефонски повик до твоето пензиско друштво.

Сава пензиско друштво а.д Скопје: 02/15500

КБ Прво пензиско друштво АД Скопје: 02 /32 43 777

Триглав пензиско друштво АД Скопје: 02/ 5102 190

Да примаш поголема
или помала пензија?

 • Третиот столб е доброволен и ти овозможува да издвојуваш дополнителни средства со цел да оствариш право на повисока пензија.
 • Висината на уплатените средства ја одредуваш сам и сѐ што ќе заштедиш, ќе биде акумулирано на твојата доброволна пензиска сметка, надополнето со остварениот принос од управувањето со твојата заштеда.
 • Овие средства ќе може да ги подигнеш најрано 10 години пред стекнувањето на правото на старосна пензија.

Да примаш
поголема или
помала
пензија?

 • Третиот столб е доброволен и ти овозможува да издвојуваш дополнителни средства со цел да оствариш право на повисока пензија.
 • Висината на уплатените средства ја одредуваш сам и сѐ што ќе заштедиш, ќе биде акумулирано на твојата доброволна пензиска сметка, надополнето со остварениот принос од управувањето со твојата заштеда.
 • Овие средства ќе може да ги подигнеш најрано 10 години пред стекнувањето на правото на старосна пензија.

Да примаш
поголема или
помала
пензија?

 • Третиот столб е доброволен и ти овозможува да издвојуваш дополнителни средства со цел да оствариш право на повисока пензија.
 • Висината на уплатените средства ја одредуваш сам и сѐ што ќе заштедиш, ќе биде акумулирано на твојата доброволна пензиска сметка, надополнето со остварениот принос од управувањето со твојата заштеда.
 • Овие средства ќе може да ги подигнеш најрано 10 години пред стекнувањето на правото на старосна пензија.

КБ Прво пензиско друштво АД Скопје
бул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр.6, 1000 Скопје
е-пошта: contact@kbprvo.com.mk
тел: (02) 32 43 772

Сава пензиско друштво а.д Скопје
Ул. Мајка Тереза бр.1, 1000 Скопје
е-пошта: kontakt@sava-penzisko.mk
тел: (02) 15 500

Триглав пензиско друштво АД Скопје
бул.8-ми Септември бр.18, кат 2, 1000 Скопје
е – пошта: info@triglavpenzisko.mk
тел: (02) 5102 190

Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување
ул. Стив Наумов бр. 100, 1000 Скопје
е-пошта: contact@mapas.mk
тел: (02) 3224 229