ГЛОБАЛНА НЕДЕЛА НА ПАРИТЕ

ЗАШТИТИ ГИ ТВОИТЕ ПАРИ, ЗАШТИТИ ЈА ТВОЈАТА ИДНИНА

JAVA GLOBALE E PARASË

MBROJI PARATË E TUA, SIGURO TË ARDHMEN TËNDE

Прв Столб

Задолжително пензиско и инвалидско осигyрување врз основа на генерациска солидарност (Фонд на ПИОСМ) и претставува осигyрување организирано според принципот на тековно финансирање (рау-аѕ-уоu-go), што значи дека сегашните осигуреници (вработените) плаќаат придонеси од кои се исплаќа пензија на сегашните пензионери.

Втор Столб

Задолжително капитално финансирано пензиско осигyрување (задолжителни пензиски фондови) претставува осигурување кое се темели врз основа на капитализација на средствата, на принцип на дефинирани придонеси.

Трет Столб

Доброволно капитално финансирано пензиско осигyрување (доброволни пензиски фондови) е осигyрување врз основа на капитализација на средствата, на принцип на дефинирани придонеси, но на добровопна основа.