МОЖЕБИ

ЌЕ МИ СЕ

ОБРАЌААТ СО

ЕЈ, ДЕДО

 

ПОГЛЕДНИ

ПОДАЛЕКУ!

MAPAS LogoSava LogoKB Logo

a
Супервизор на капитално финасирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) (02) 3224 229, www.mapas.mk

МОЖЕБИ

ЌЕ МИ СЕ

ОБРАЌААТ СО

ЕЈ, ДЕДО

 

ПОГЛЕДНИ

ПОДАЛЕКУ!

MAPAS LogoSava LogoKB Logo

Супервизор на капитално финасирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) (02) 3224 229, www.mapas.mk

МОЖЕБИ

ЌЕ МИ СЕ

ОБРАЌААТ СО

ЕЈ, ДЕДО

 

ПОГЛЕДНИ

ПОДАЛЕКУ!

MAPAS LogoSava LogoKB Logo

Супервизор на капитално финасирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) (02) 3224 229, www.mapas.mk

ПРОВЕРКА

НА СОСТОЈБА

ОДБЕРИ ГО ТВОЈОТ ПЕНЗИСКИ ФОНД

Контакт

Сава пензиско друштво

Ул. Мајка Тереза бр.1, 1000 Скопје
е-пошта: kontakt@sava-penzisko.mk
тел: (02) 15 500

 

КБ Прво пензиско друштво

Бул. Илинден бр.1, 1000 Скопје
е-пошта: contact@kbprvo.com.mk
тел: (02) 32 43 772

ВО КОЈ ПЕНЗИСКИ ФОНД СУМ?

Доколку за прв пат си вработен/а по 1.1.2003 година, ти си член на еден од двата задолжителни пензиски фонда: КБ Прв отворен задолжителен фонд или Отворен задолжителен пензиски фонд Сава пензиски фонд.

Член се станува со склучување договор во рок од 3 месеци по првото вработување. Ако не си склучил/а договор, распределен/а си во еден од двата фонда по случаен избор.

За да дознаеш во кој пензиски фонд членуваш, контактирај го МАПАС на: contact@mapas.mk.

ДАЛИ СЕ СИГУРНИ МОИТЕ СРЕДСТВА?

Твоите средства во вториот столб се сигурни и управувањето со нив подлежи на строги законски прописи. Се акумулираат на твојата индивидуална сметка и потоа внимателно се инвестираат од твоето пензиско друштво, сѐ до остварувањето на правото на пензија. Постојат строги правила за инвестирање на средствата од пензиските фондови со кои се заштитуваат од евентуален пад на нивната вредност.

Дополнително, овие средства се целосно одвоени од средствата на пензиското друштво, се чуваат кај банката – чувар на имот и се наменети за исплата на твојата пензија.

КАКО ДА ГО ДОБИВАМ ИЗВЕШТАЈОТ ПО Е-ПОШТА?

Доколку си член на КБ Прв отворен задолжителен фонд или на Отворен задолжителен пензиски фонд Сава пензиски фонд, може да избереш извештајот за пензиска заштеда да го добиваш на твојата е-пошта.

Посети некоја од експозитурите на НЛБ банка АД Скопје и Комерцијална банка АД Скопје, или дојди во седиштето на твоето пензиско друштво и пополни формулар за начин на известување во присуство на овластено лице/агент на Друштвото.

КАДЕ МИ Е ЗЕЛЕНИОТ ПЛИК?

Најверојатно твоите лични податоци не се ажурирани и затоа не ти стигнува зелениот плик. Ажурирај ги личните податоци денес и добивај го редовно извештајот за пензиска заштеда.

Доколку ги имаш доставено твојата електронска пошта и твојот мобилен телефонски број до твоето пензиско друштво, имаш можност за електронско ажурирање на твоите лични податоци. Само најави се на веб-страницата на твоето пензиско друштво и внеси ги промените.

Доколку немаш онлајн-пристап до твојата пензиска сметка, посети некоја од експозитурите на НЛБ банка АД Скопје или Комерцијална банка АД Скопје и пополни писмено Барање за ажурирање на лични податоци.

Сава пензиско друштво

Ул. Мајка Тереза бр.1 1000 Скопје
е-пошта: kontakt@sava-penzisko.mk
тел: (02) 15 500

КБ Прво пензиско друштво

Бул. Илинден бр.1, 1000 Скопје
е-пошта: contact@kbprvo.com.mk
тел: (02) 32 43 772

ДАЛИ ЌЕ ГО ИЗГУБАМ ПРАВОТО НА ЧЛЕНУВАЊЕ ВО ВТОР СТОЛБ АКО ГО ИЗГУБАМ МОЕТО РАБОТНО МЕСТО И ШТО ЌЕ СЕ СЛУЧИ СО МОИТЕ СРЕДСТВА?

Доколку останете без работа Вие не го губите правото на членство во втор столб, Вашите средства и понатаму се инвестираат и при повторно вработување уплатата на придонеси продолжува на истата индивидуална сметка во пензискиот фонд каде и претходно сте биле член.

КАКО ДА ЈА ПРОВЕРАМ МОЈАТА СМЕТКА?

Доколку не си го знаеш корисничкото име, провери го во годишниот извештај што го добиваш во зелен плик или на твојата е-пошта или, пак, јави се директно во твоето друштво. Доколку не ја знаеш својата лозинка, може да ја ресетираш преку опцијата заборавена лозинка на веб-страницата на твоето пензиско друштво.

КАКО ДА ГО ПРОЧИТАМ ИЗВЕШТАЈОТ?

Извештајот е приказ на состојбата на твојата индивидуална сметка во пензискиот фонд преку сметководствени единици.

Пример: доколку имаш уплата од 5.000 денари како придонес, а вредноста на една единица е 100 денари, тоа значи дека имаш 50 сметководствени единици (=5.000 денари/100 денари). Доколку вредноста на сметководствената единица наредниот ден изнесува 105 денари, тоа значи дека се зголемила вредноста на твоите средства и во моментот имаш 5.250 денари (=50*105 денари).

Подетално објаснување тука.

МОЖE ЛИ ДА ГО СМЕНАМ ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ ФОНД ВО КОЈ ЧЛЕНУВАМ?

Можеш да преминеш во друг задолжителен пензиски фонд кој го управува друго пензиско друштво.

За да преминеш од еден во друг задолжителен пензиски фонд, треба да потпишеш договор за премин и изјава за согласност за премин. Доколку членството во постојниот фонд е пократко или еднакво на 720 дена, треба да платиш надоместок за премин, а доколку периодот на членство е подолг од 720 дена, преминот е бесплатен.

ТРЕБА ЛИ ДА СЕ ПРИКЛУЧАМ ВО ТРЕТИОТ СТОЛБ?

Третиот столб е доброволен и во него може да штедиш доколку сакаш по пензионирањето да го задржиш квалитетот на живот што сега го водиш. Висината на средствата што ќе ги уплаќаш и динамиката на уплатата сам ги одредуваш. Сѐ што ќе заштедиш ќе биде акумулирано на твојата доброволна пензиска сметка и тие средства ќе може да ги подигнеш најрано 10 години пред стекнувањето на правото на старосна пензија.

Пресметај ја твојата потенцијална заштеда:
Калкулатор Сава пензиско друштво
Калкулатор КБ Прво пензиско друштво

КОГА МОЖЕ ДА ГИ
ПОДИГНАМ СРЕДСТВАТА?

Средствата од вториот столб може да ги подигнеш од твојата индивидуална сметка кога ќе оствариш право на старосна пензија, односно на 64 години возраст за мажи и 62 години возраст за жени, со минимум 15 години работен стаж.

Доколку не стекнеш право на старосна пензија, средствата од вториот столб може да ги користиш откако ќе наполниш 65 години и тие може да ти бидат исплаќани:
• Еднократно или
• Во вид на пензија само од средствата од 2 столб, доколку пензијата е поголема или еднаква на 40% од најнискиот износ на пензија на денот на остварувањето право на пензија од втор столб.