КАКО ДА СТАНЕШ ЧЛЕН ВО ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД?

Можеш да стекнеш членство во задолжителен пензиски фонд на два начини:

 • > Со потпишување на договор за членство во задолжителен пензиски фонд и со регистрација во Регистарот на членови што го води Агенцијата или
 • > Со распределба во задолжителен пензиски фонд по случаен избор и со регистрација во Регистарот на членови што го води Агенцијата, доколку во рок од 3 месеци од твоето прво вработување не потпишеш договор со ниту едно пензиско друштво.

ИМАШ ПРАВО НА ИЗБОР НА ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД

Ти како вработен имаш право на личен избор, во рок од три месеци од твоето прво вработување, со кое пензиско друштво ќе склучиш договор за членство во задолжителен пензиски фонд.

Во моментов постојат три пензиски друштва кои управуваат со по еден задолжителен пензиски фонд и еден доброволен пензиски фонд:

 • > КБ Прво пензиско друштво АД Скопје ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 6 Скопје тел. 02-3243-777, www.kbprvo.mk
 • > Сава пензиско друштво а.д. Скопје ул. Мајка Тереза бр.1 Скопје, тел. 02-15-500, www.sava-penzisko.mk
 • > ТРИГЛАВ ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД Скопје бул. 8-ми Септември бр. 18 Скопје, тел. 02-5102-190, www.triglavpenzisko.mk

ТРЕТ СТОЛБ

Имаш право да се вклучиш и во доброволно капитално финансирано пензиско осигурување

Имаш право, да станеш член во доброволно капитално финансирано пензиско осигурување:

 • > Ако имаш наполнети 15 години, но не повеќе од 70 години и/или
 • > Ако твојот работодавач или здружение те вклучи во професионална пензиска шема

* Пензионер не може да биде член во трет столб.

КАКО ДА СТАНЕШ ЧЛЕН НА ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД?

Можеш да стекнеш членство во доброволен пензиски фонд на три начини:

 • > со потпишување на договор за членство во доброволен пензиски фонд со друштвото и со отварање на доброволна индивидуална сметка.
 • > со потпишување на договор за членство во доброволен пензиски фонд кој ќе биде меѓу тебе, уплаќачот и друштвото и со отварање на доброволна индивидуална сметка.
 • > со учество во професионална пензиска шема, организриана од твојот работодавец или здружение и со отворање на професионална сметка.

КАКО СЕ УПЛАЌААТ СРЕДСТВА
ВО ТРЕТИОТ СТОЛБ?

Ти како член може да уплаќаш:

 • > доброволен придонес сам за себе,
 • > во твое име и за твоја сметка да уплаќа доброволен придонес трето лице (т.н. уплаќач), или
 • > за тебе да плаќа работодавач односно финансиер на професионална пензиска шема

ПРЕМИН ВО ДРУГ
ПЕНЗИСКИ ФОНД

Значајно право за сите членови во еден систем на капитално финансирано пензиско осигурување, е преносливоста на средствата. Како член, на задолжителен или на доброволен пензиски фонд, имаш право на избор и право на промена на избраниот пензиски фонд, по сопствена желба, во секое време.

При промената на пензискиот фонд се пренесуваат и твоите заштедени средства. Исто така и во случај на учество во професионална пензиска шема, имаш право, при премин кај друг осигурител, да се пренесат заштедените средства или во друга професионална пензиска шема или на твоја доброволна индивидуална сметка.

АЖУРИРАЈ ГИ ТВОИТЕ
ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Со цел точно и навремено да ти биде доставено редовното годишно известување, познато како зелен плик, ажурирај ги твоите лични податоци.

Ажурирањето може да го направиш на еден од следните начини:

> Ажурирање со писмено барање – пополни Барање за ажурирање/корекција на личните податоци. Притоа, заради твоја идентификација друштвото ќе изврши увид во твојата лична идентификација преку овластено лице или агент и воедно телефонски ќе те исконтактира.

> Ажурирање преку интернет страница – твоето пензиско друштво, преку својот електронски систем на интернет страницата, ти овозможува да ги ажурираш твоите лични податоци: име, презиме, адреса на живеење, место на живеење, поштенски код, место за коресподенција, поштенски код за коресподенција, адреса за коресподенција, телефон и електронска пошта.

> Ажурирање преку телефонски контакт со пензиските друштва – можеш да ги ажурираш и/или корегираш податоците кои се однесуваат на твојата адреса за живеење или адресата за коресподенција со телефонско јавување на контакт телефоните на твоето пензиско друштво.

ШТО СОДРЖИ
ЗЕЛЕНИОТ ПЛИК?

Во зелениот плик има два вида извештаи:

> Првиот извештај содржи информација за состојбата на средствата на индивидуалната сметка за пензиска заштеда.

> Вториот извештај содржи информации каде се инвестирани средствата на пензискиот фонд заедно со детални податоци за наплатените надоместоци и остварениот принос на пензискиот фонд.

Твоето пензиско друштво треба да ти достави зелен плик со годишно известување за претходната година, најдоцна до 31 март во тековната година.

ИНТЕРЕСНИ
ФАКТИ
– ТРЕТ СТОЛБ

Друштвото ти отвора доброволна индивидуална сметка или професионална сметка за тебе како член, веднаш по направената прва уплата на придонес

Ти како член, уплаќачот и осигурителот, имате право слободно да ја одредувате висината на уплатениот износ на доброволен придонеси, како и динамиката на уплатата. Промената на висината на уплатата или прекинот на уплатата, не влијаат на правото на твоето членство во доброволниот пензиски фонд, односно не значат прекин на членството.

Доколку ти како член на доброволен пензиски фонд, престанеш да уплаќаш придонеси во доброволниот пензиски фонд пред пензионирањето, ќе останеш да бидеш член на доброволниот пензиски фонд до моментот на остварување право на пензиски надомест, до премин во друг доброволен пензиски фонд или до настанување на смртен случај, и ќе ги имаш истите права како другите членови на доброволниот пензиски фонд.

Go to top