Назад

Право на исплата на средства од доброволен пензиски фонд

Право на исплата на средства од доброволен пензиски фонд

Средствата од доброволен пензиски фонд можат да се повлечат најрано десет години пред возраста за стекнување право на старосна пензија во согласност со Законот за пензиското и инвалидското осигурување, што во моментов би значело најрано на возраст од 52 години за жени, односно 54 години за мажи.

Исто така, средствата можат да се повлечат во случај кога кај членот е утврдена општа неспособност за работа од страна на Комисија за оцена на работната способност при Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија, без оглед на возраста. Во случај на смрт на членот средствата се предмет на наследство.

Средствата од третиот столб се користат по избор на членот во следните видови пензиски надоместоци:

Еднократна или повеќекратни исплата на средства;

Пензиски ануитет што се исплаќа од друштво за осигурување овластено за таа цел;

Програмирани повлекувања обезбедени од друштвото кое управува со доброволен пензиски фонд, или

Комбинација од горенаведените опции.